L’AUP va preparar, per al ple corresponent al mes de setembre, que es va celebrar el dijous, 1 d’octubre, un total de sis mocions. Les mocions es van debatre prèviament en Junta de Portaveus, el passat 23 de setembre, i tres d’elles van ser presentades al Ple, finalment, per acord de la Junta, després de patir algunes modificacions:

Tant la moció de protecció del patrimoni com la d’adequació i millora dels equipaments infantils van patir modificacions per part de l’equip de govern en els darrers dies abans del Ple, tot i haver-se acordat en la Junta de Portaveus. El motiu que donen és que la creació d’alguns serveis que demanàvem no serà necessària perquè es tracta d’accions que ja estan previstes, i per compromís i per deixar marge al Govern, vam decidir acceptar aquestes modificacions, per tal que les mocions fossin per acord de Junta de Portaveus. Estarem al cas de les actuacions del govern en aquest sentit. 

Les tres mocions restants no van rebre el suport unànime de tots els grups municipals, i és per això que es van continuar negociant per incloure’ls modificacions o portar-les a debat al Ple. 

ANC - Indepes

La primera va ser la moció perquè l’Ajuntament de Rubí s’adhereixi a l’Associació de Municipis per la Independència, que presentàvem conjuntament amb les forces sobiranistes presents al Ple municipal (Esquerra Republicana de CatalunyaConvergència Democràtica de Catalunya), tal com ens vam comprometre amb l’Assemblea Nacional Catalana (veure entrada). Aquesta moció va rebre el suport dels 10 regidors independentistes, l’abstenció d’ICV i de Veïns per Rubí; i els vots en contra de PSCCiutadansPP; per tant, no va quedar aprovada.

La segona era una moció que demanava la creació d’una Taula de Treball i el Servei de Diversitat Funcional. Aquesta moció, amb un contingut molt ampli, demanava la creació d’una Taula de Diversitat Funcional, ateses les greus mancances de la ciutat de Rubí en referència al col·lectiu de persones amb diversitat funcional i la no existència d’un servei centralitzat que projecti i desenvolupi accions específiques aplicades de manera global. Després de parlar amb la regidora de Serveis Socials, Marta Garcia, vam decidir retirar-la per tal de permetre a l’equip de govern que desenvolupi el seu propi projecte, que tot i que no és el nostre, és coherent i, sobre el paper, dóna resposta a les mancances que nosaltres detectem. Si la retirem és per no condicionar i obligar a replantejar, endarrerir o no fer el propi projecte de l’equip de govern. Tenim el compromís que l’equip de govern exposi el seu projecte al Ple i es blindin políticament les propostes que compartim, per tal que es converteixin en un projecte de ciutat que executi accions concretes en favor d’un col·lectiu històricament oblidat. 

Finalment, vam proposar una moció per a la creació de la Taula de Mobilitat i de la Taula de l’Espai Urbà de Rubí. En aquesta moció no hi va haver acord amb l’equip de govern, i vam continuar negociant-la fins a acordar l’eliminació d’alguns dels punts, però amb el compromís de la creació de la Taula de Mobilitat i la inclusió de les propostes que en sorgeixin a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El text final de la moció, que podeu consultar en aquest enllaç, es va negociar amb la regidora de Mobilitat i de Planificació Urbana, Maria Mas.

També ens vam afegir a la moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya per implantar un nou model de zonificació escolar i reforçar el servei municipal d’escolarització i educació, i després que s’acceptés incloure al text original les nostres aportacions. Podeu llegir el text final de la moció en aquest enllaç.

Sentit de vot en cadascun dels punts de l’ordre del dia

2. Dació de compte de la informació subministrada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de l’execució pressupostària del primer i segon trimestre de 2015, en compliment de les obligacions previstes a la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre (NO ES VOTA)

De l’estimació efectuada, cal esmentar que no es dóna compliment a l’objectiu de la capacitat de finançament, per la qual cosa l’ajuntament haurà de d’adoptar les mesures adients.

3. Aprovació del compte general de la Corporació de l’Exercici de 2014: ABSTENCIÓ

S’aproven definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici de 2014, integrats pels següents organismes: Ajuntament de Rubí, Finca Font del Ferro SL, i PROURSA.

4. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015002610, de 31 de juliol de 2015, de desestimament de l’aplicació del coeficient d’actualització dels valors cadastrals dels béns immobles urbans per a l’any 2016 (NO ES VOTA)

El 28 de febrer de 2013 es va aprovar sol·licitar a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona l’aplicació dels valors cadastrals dels béns immobles urbans del municipi de Rubí, dels coeficients per a l’any 2014 així com per a anys successius per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, fins que l’actualització dels valors cadastrals del municipi se situessin en un entorn homogeni del 50% pel què fa al valor de Mercat. El 20 de juliol de 2015, la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona va informar a l’Ajuntament que, d’acord amb les dades disponibles sobre els actuals valors de mercat, la relació entre els valors cadastrals del municipi de Rubí i els valors de mercat se situa a l’entorn del 50%, i per tant no és possible aplicar un nou coeficient d’actualització per a l’exercici 2016.

5. Aprovació de la modificació per a la temporada esportiva 2015-2016 dels preus públics per la prestació de serveis en la piscina municipal de Can Rosés: ABSTENCIÓ

S’aprova la modificació dels preus públics per la prestació de serveis en la piscina municipal de Can Rosés en relació als cursets de natació, i es publicaran al BOP, a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’equipament municipal.

6. Aprovació inicial del Reglament regulador del servei públic de la biblioteca Mestre Martí Tauler: ABSTENCIÓ

S’aprova el Reglament de la Biblioteca, perquè el procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments locals n’exigeix l’aprovació inicial. Ara restarà a exposició pública durant trenta dies perquè s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. El termini començarà a comptar des de la publicació de l’anunci al BOP.

7. Aprovació de la política de desenvolupament de la col·lecció de la Biblioteca Mestre Martí Tauler: ABSTENCIÓ

S’aprova la Política de Desenvolupament de la Col·lecció de la Biblioteca tenint en compte el suport que rep per part de la Diputació de Barcelona i la gestió dels mitjans aportats per l’Ajuntament, i també la necessitat d’optimització de recursos.

8. Autorització de les tarifes per a la temporada 2015-2016 dels cursos de natació, les activitats aquàtiques i els cursos terrestres del Centre Esportiu 25 de setembre: ABSTENCIÓ

Després de 3 anys congelant els preus, l’augment de les tarifes per a la temporada 2015-2016, presentada per DUET Rubí el 2 de juny, suposa un augment del 2,1%.

9. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament per a la gestió de les ajudes econòmiques de caràcter social: A FAVOR

Alternativa Ciutadana de Rubí va ser l’únic grup municipal que va presentar al·legacions al Reglament, i moltes d’elles han estat acceptades. Podeu consultar les al·legacions presentades per ACR el 18 de febrer de 2015 en aquest enllaç.

10. Declaració d’Especial Interès Municipal de les obres d’instal·lació d’un contenidor metàl·lic per guardar eines i productes a la parcel·la 14 del polígon 28, als efectes de la bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de l’exempció de la taxa per llicències urbanístiques: ABSTENCIÓ

La demanda la va fer el representant de l’Associació Agroecològica Can Feliu (EcoBodum), mitjançant un escrit en data del 10 de juliol de 2015. Creiem que aquest tràmit es podria haver fet molt abans, en el Ple de juliol, ja que es tracta d’una demanda relacionada amb la creació de llocs de treball.

11. Declaració d’Especial Interès Municipal de les obres de reparació de la piscina situada a l’avinguda de les Olimpíades, s/n, als efectes de l’exempció de la taxa per llicències urbanístiques: ABSTENCIÓ

Tal com es preveu en l’ordenança fiscal número 17, reguladora de la Taxa per a llicències urbanístiques del municipi de Rubí, aquelles construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, restaran exemptes de pagar la taxa per llicències urbanístiques.

12. Modificació del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (PIFS) 2014 – 2015: ABSTENCIÓ

S’aprova la modificació de diversos imports (referits a l’enllumenat a urbanitzacions, a la Finca Font del Ferro, a la refredadora del Rubí+D, el buc d’assaig del Pinar, la reparació d’enllumenat públic existent, i al pavelló poliesportiu La Llana). Dels 16 milions pressupostats, se n’acabaran gastant només 12.

13. Dació de compte de l’acord de Junta de Govern Local de 15 de setembre de 2015, d’aprovació inicial del Pla Especial de regulació d’activitats extractives i la seva restauració (NO ES VOTA)

Com podeu llegir en aquest enllaç, el PE incorpora moltes de les esmenes presentades per l’AUP. L’aprovació inicial del Pla especial comporta la suspensió de la tramitació de plans urbanístics concrets, així com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes que vinguin establertes per la legislació (en les zones marcades amb una trama de ratlles); i la  suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats, així com l’atorgament de llicències d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, que siguin relatius a activitats extractives o de gestió de residus (en les zones marcades de color gris). Els efectes d’aquesta suspensió s’extingiran el 30 de setembre de 2016, o bé amb l’entrada en vigor del Pla especial, o amb la denegació de la seva aprovació.

El PE de Regulació de les activitats extractives es troba en període d’informació pública durant 45 dies, des del passat 24 de setembre, i simultàniament, s’haurà de sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, i concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el municipi de Rubí.

L’expedient, juntament amb el plànol “Àmbits de suspensió” restarà exposat al públic a les dependències de l’Ajuntament de Rubí, al Servei de Planejament i Gestió urbanística (ctra Terrassa 116, 1ª planta) en horari d’atenció al públic (de 9h a 13.30h, de dilluns a divendres).

14. Inici del procediment per a la recuperació d’ofici de la possessió de l’immoble situat al carrer Berga, s/n: ABSTENCIÓ

S’ha extingit el títol d’ocupació que ostentava l’Associació de Veïns Castellnou-Can Tapis, Sector B, i l’Ajuntament inicia el procediment per recuperar-lo d’ofici.

15. Assumptes Urgents (NO N’HI HA)

16. Moció de la Junta de Portaveus per a la intervenció, la protecció i la difusió del patrimoni local per part de l’Ajuntament de Rubí

17. Moció de la Junta de Portaveus per a l’adequació i la millora dels equipaments infantils per tal de garantir l’accés i el servei de manera inclusiva

18. Moció de la Junta de Portaveus de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània

19. Moció del Grup Polític Municipal d’ERC, AUP i PSC per a realitzar un estudi d’implantació d’un nou model de zonificació escolar i reforçar el Servei Municipal d’Escolarització i Educació: A FAVOR

La moció original d’ERC va incorporar algunes de les nostres demandes, i és per això que ens vam afegir a la presentació de la moció. El model que es proposa en aquesta moció va en la línia de reduir els problemes de mobilitat però també la segregació escolar.

20. Moció dels Grups Municipals d’AUP, ERC i CDC per a l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí a l’Associació de Municipis per la Independència: A FAVOR

La moció per adherir-nos a l’AMI no es va aprovar, pels vots contraris de 12 regidores: les 6 del PSC, les 4 de Ciutadans i les 2 del PP. ICV i Veïns Per Rubí es van abstenir.

21. Moció del Grup Polític Municipal d’AUP per a la creació de la Taula i el Servei de Diversitat Funcional.

Aquesta moció va ser retirada.

22. Moció de la Junta de Portaveus per impulsar accions en els àmbits de mobilitat i espai urbà

23. Moció de la Junta de Portaveus sobre l’elaboració d’un Pla Local d’Innovació

24. Moció del Grup Polític Municipal del PP per a la defensa de la convivència entre catalans i de l’Estat de dret

Aquesta moció va ser retirada.

25. Moció del Grup Polític Municipal de Veïns Per Rubí i de Ciutadans, per reduir el tipus impositiu de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana: ABSTENCIÓ 

En primer lloc, l’espai per fer propostes per reduir l’IBI és el debat d’ordenances fiscals, i no considerem necessari presentar  una moció. Tampoc trobem que tingui sentit demanar una rebaixa generalitzada de l’IBI, ni tampoc que es demani la compensació de la baixada d’ingressos amb un estudi, sinó que mancarien propostes concretes, i més especialment si la pròpia moció demana que, tot i reduir els ingressos, no afectin les polítiques socials.

26. Moció del Grup Polític Municipal de Veïns Per Rubí per restituir la cota del terreny natural a la superfície situada entre el carrer Ramon y Cajal i la carretera de Molins de Rei

Aquesta moció va ser retirada.

27. Moció del Grup Polític Municipal de Veïns Per Rubí per arranjar les dues zones d’aparcament a les parcel·les cadastrals 94500 i 94522, situades a la carretera de Molins de Rei

Aquesta moció va ser retirada.

L’AUP al ple del mes de setembre de 2015
Etiquetat a: