Gestió dels diners del grup municipal (GM) de l’AUP 

Tots els grups municipals presents a l’Ajuntament reben diners pel fet de ser part del Ple municipal. Es reben cada mes 1.425 euros per partit, i 475 per cada regidor o regidora. Podeu fer números segons la quantitat de regidores de cada partit. És una via important per al finançament d’aquests!

El mandat 2011-2015 l’AUP vam renunciar al total d’aquests diners.

Però des del 2015, vam decidir no renunciar-hi, per a poder-los invertir en projectes socials. Sobretot, per al sosteniment del CRAC, el Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals, un projecte sociocultural necessari i vital per a la ciutat.

Per tant, estem d’acord en destinar la majoria del que rep el grup municipal de l’AUP al projecte del CRAC. La quantitat total no està definida ja que depèn en bona mesura de les necessitats econòmiques del CRAC i dels resultats electorals de l’AUP. 

La resta de diners es fan servir per donar suport al grup municipal, per exemple per poder pagar advocades quan posem denúncies per accions del govern, per pagar anuncis als mitjans de comunicació informant dels assumptes que es debaten al Ple, o per altres activitats necessàries per al bon funcionament del grup municipal i de l’assemblea.

.

Proposta de regidories, retribucions i aportació al grup municipal

Cada cop que s’inicia un  mandat s’estableixen les regidories, les jornades de dedicació de regidors i regidores (ja siguin del govern o de l’oposició), i les seves retribucions.

L’AUP fa una proposta de retribucions a mode de guia inicial, però l’ideal seria no sobrepassar aquests valors. És l’assemblea qui acaba decidint les retribucions finals. Els sous sempre s’indiquen en brut. És important llegir les notes al peu de taula. Dins d’aquestes retribucions establertes per l’assemblea, les regidores i regidors escollides de l’AUP hauran de declarar per quin tan per cent de la retribució total opten en una Assemblea General o d’Acció Municipal, si és que volen modificar a la baixa la retribució (mai a l’alta)

Les retribucions que proposem són:

Càrrec Retribució/ aportació

2015/2019

Retribució/

Aportació proposada per AUP

Alcaldessa 55.000€ / 72.000€ 55.000€
Regidors/es amb dedicació exclusiva 50.400€ / 60.000€ 40.000€
Regidor/a amb dedicació parcial 40.000€ (1/2 jornada, casos del trànsfuga Sergi García i Maria Mas) / 30.000€ (1/2 jornada), 45.000€ (75% de jornada) 27.000€ (1/2 jornada) a
Portaveu de grup Municipal 32.500€ (1/2 jornada) / 35.000 (50% jornada) o 38.000 € (63% jornada) (1/2 jornada) 15.000€ o  20.000€
Regidor/a sense dedicació 15.000€ / 18.000€ 15.000€
Aportació Grup Municipal (GM)
Base 1425€ 1425€
Per regidor/a 475€ 475€
Assessor/a GM 15.000€ / 25.000€ Proposem eliminar-hoc

a S’ha posat 27.000€ com a màxim però dependrà de les hores que faci la
persona finalment, ja que jornada parcial pot voler dir mitja jornada o 6h/dia, etc.

b En el cas d’obtenir un/a sol/a regidor/a, la retribució passaria a ser de 20.000€, doncs s’entén que una persona assumiria tota la feina institucional.

c Si durant un període concret i per una feina molt concreta les persones que fan de regidores necessitessin ajuda, es podria considerar cobrir la despesa amb part dels sous dels i les regidores, però no amb els diners que té l’Ajuntament destinats per a assessors/es de grup municipal ni amb els diners del propi grup municipal.