Aquest text té per objectiu definir com ACR, la CUP-Rubí,  EUiA-Rubí i Pirates, entitats integrants de l’Assemblea d’Unitat Popular, debatran i prendran les decisions finals. Aquesta proposta està emmarcada principalment en l’àmbit local. El sistema de decisió serà a través dels diferents òrgans definits a continuació. Tots aquests òrgans seran totalment oberts i qualsevol ciutadà/na hi podrà participar: 
  • Assemblea General: De periodicitat trimestral, amb l’opció de convocar assemblees de caràcter extraordinari en cas necessari. A l’Assemblea General es tracten temes pels que es considera que no quedaríem satisfets sense obrir el debat a un grup més gran de persones (cal escoltar a tothom). Són: línies estratègiques de partit, grans decisions de ciutat, etc. Aquests punts a tractar els decideix, prèviament, l’Assemblea d’Acció Municipal (AAM). Si dins de l’AAM hi hagués discrepància en tractar un tema en Assemblea General, la recollida de 15 firmes (via correu electrònic o paper) avalant-ne la inclusió seria suficient per a dur-la a terme. Les decisions que es prenguin a l’Assemblea General cal documentar-les i fer-les accessibles i públiques a través del web.
  • Assemblea d’Acció Municipal (AAM): És una assemblea que es celebra, com a mínim, cada quinze dies, o de forma extraordinària si es creu convenient. L’AAM efectua l’acció municipal de la candidatura amb el suport del pla de treball, codis ètics i la coneixença de la realitat de l’Assemblea General. Pot convocar assemblees extraordinàries.
  • Grup d’Acció Municipal (GAM): És el conjunt d’electes i es reuneix setmanalment. Representen a l’AUP a nivell institucional.

Les decisions es prendran, previ debat, per consens. Es pot recórrer a l’opció del vot un cop escoltades totes les veus i opinions. També es podran prendre decisions poc transcendentals per majoria via telemàtica (mail grupal de l’AUP), sempre respectant els temps.

Per a les comunicacions, urgències i representacions sense temps de consulta a l’AAM, es valorarà si s’està en condicions de respondre o dir el parer en base al coneixement de l’ideari de l’Assemblea General. Si és així, es podrà donar resposta, si no és així, caldrà dir que és un tema pendent de tractar en el sí de l’Assemblea General.

És important entendre que ni l’Assemblea General, ni l’AAM, ni el Grup Municipal representen a dues forces polítiques, sinó que representen a la candidatura unitària. Per tant, les persones que la conformen participen a títol personal i en cap cas representant a cap partit polític.

Això no vol dir que ACR, la CUP-Rubí, EUiA-Rubí o Pirates es dissolguin o deixin d’existir, ja que cadascuna de les forces polítiques pot mantenir l’autonomia de la seva assemblea. L’objectiu és treballar en un marc comú però sense perdre l’operativitat de cada força política a l’hora de fer reunions, organitzar-se i prendre decisions.

Els únics casos en que ACR, la CUP-Rubí, EUiA-Rubí o Pirates podran actuar de forma diferent públicament seran:

  • En possibles situacions o temes que hi hagi clarament diferències d’opinió insalvables. En aquest cas, i per previ acord, les respectives assemblees d’ACR, la CUP-Rubí, EUiA-Rubí o Pirates podran actuar i crear una comissió per analitzar la qüestió, proposar alternatives i buscar solucions al conflicte.
  • En aquelles situacions o temes que no tinguin repercussió institucional i que no siguin pròpies del municipi, ACR, la CUP-Rubí, EUiA-Rubí o Pirates, respectivament, actuaran segons el que creguin convenient sense necessitat de consens però informant en tot moment a l’Assemblea General i/o  l’AAM  de les seves accions, ja sigui via telemàtica o presencial.