L’AUP, per tal de refermar davant de la ciutadania el seu compromís de treballar amb rigor i transparència, vol fer que la seva presència institucional pugui ser, alhora, testimoni de com desenvolupar l’activitat política amb honestedat, ètica i amb compromís de servei. En aquest sentit:  

DECLAREM:

Els/les sotasignats, com a possibles càrrecs electes de l’AUP, i com a components de la societat rubinenca, apostem per tal que la nostra activitat política faci aportacions a l’organització, gestió i regulació democràtica de la nostra col·lectivitat, més enllà de l’estricte compliment de la legislació vigent.

Estem convençuts que, incorporant a la nostra activitat política mesures que facilitin el canvi i la renovació periòdica de les persones que ens representen, possibilitem l’accés a la política institucional a un major nombre de ciutadans i ciutadanes, generant alhora un flux de nous equips i de noves idees a l’àmbit institucional.

Per tot això i, per fer palès el nostre compromís col·lectiu en la defensa de l’interès general de la ciutadania i dels nostres drets, per damunt de qualsevol interès personal, privat o partidista, ens comprometem lliurement i pública a complir i vetllar perquè es respectin i no siguin vulnerades les normes del següent Codi Ètic:

  1. El present Codi Ètic s’adreça als possibles càrrecs electes del grup municipal de l’AUP retribuïts amb recursos públics. És propi del compromís de les persones afectades pel present Codi Ètic complir-lo dins l’àmbit de la seva responsabilitat.
  2. Els càrrecs electes del grup municipal de l’AUP, durant la campanya electoral i posteriorment en l’exercici dels seus càrrecs, fonamentaran les seves propostes amb l’argumentació i el debat polític.
  3. Els càrrecs electes del grup municipal de l’AUP exerciran les seves responsabilitats d’acord als continguts del pla de treball i al servei del conjunt d’habitants de Rubí, més enllà d’interessos personals o corporatius, d’acord amb els principis que defensa l’Assemblea de l’AUP.
  4. Els càrrecs electes de l’AUP acataran les decisions, tasques i responsabilitats assignades per l’Assemblea de l’AUP. I, sota la base del compromís de l’honestedat i de la transparència, donaran compte, com a mínim un cop a l’any, del seu nivell de realització i del grau de desenvolupament de tals decisions i del pla de treball a la mateixa Assemblea
  5. La responsabilitat dels càrrecs electes de l’AUP s’entén com una responsabilitat pública de servei a les persones justament retribuïda, sense cap finalitat de lucre més enllà de la retribució públicament acordada per l’Assemblea General.
  6. Un cop cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe del grup municipal de l’AUP, durant un període de dos anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec conferia.
  7. Els conflictes ètics o de conducta dels signataris d’aquest codi ètic seran traslladats a l’Assemblea General de l’AUP, que resoldrà d’acord al seu criteri.
  8. Si, amb prèvia audiència de la persona afectada, l’Assemblea General de l’AUP considera convenient el cessament d’una de les persones que es regeixen per aquest Codi Ètic, aquesta adquireix el compromís de dimitir de la seva condició de càrrec electe.
  9. La no declaració o l’ocultació de dades comportaran la violació del present Codi. Les persones sotasignats, assumeixen com a propi el pla de treball de l’AUP, així com el conjunt de principis ètics recollits en aquest codi

Nom i cognoms i firma del càrrec electe:

 Rubí,  ____ de _____________ de 20___

Un pensament en “Codi ètic dels càrrecs electes

Els comentaris estan tancats.