• L’AUP prendrà les decisions en Assemblea. Tothom que vingui a l’Assemblea té veu i vot, i aquest no es podrà delegar. En situacions sobrevingudes, podran prendre decisions d’urgència tant els càrrecs electes – per allò que afecti a qüestions institucionals – com una Comissió designada per l’Assemblea – per allò que no afecti a qüestions institucionals -, que hauran de justificar-les davant d’una Assemblea Extraordinària, si s’escau, i que assumirà aquestes decisions o no.
 • El moviment assembleari que genera l’AUP anirà escollint els temes que treballarà a mesura que vagi avançant el mandat i podrà tenir grups de treball que voluntàriament es vulguin constituir i estiguin disposats a treballar en algun tema concret. L’assemblea prioritzarà uns temes sense excloure treballar allò que un grup o persona de l’AUP vulgui i pugui.
 • Les persones de l’AUP, siguin càrrecs electes o no, que participin en qualsevol comissió, moviment ciutadà o acte, hauran d’informar a l’Assemblea de l’AUP (principalment via mail grupal) de tot el que es vagi treballant, exposant, i proposant.
 • L’AUP no formarà part de formes organitzatives polítiques que es limiten a sumar sigles i que no donen lloc a una assemblea unitària, ens principal i bàsic del funcionament de l’AUP.
 • És voluntat de l’AUP presentar-se a les eleccions juntament amb les Candidatures Alternatives del Vallès. Aquesta coalició no hauria d’interferir en l’acció municipal de l’AUP, i a nivell comarcal hauria d’actuar i decidir, per consens, amb les diferents formacions que el conformen.
 • L’AUP deixa oberta la possibilitat d’estudiar pactes post-electorals (formar govern, propiciar la governabilitat, etc.).
 • L’Assemblea General decidirà en què es gasten els diners que es puguin percebre com a grup municipal
 • Els regidors de l’AUP faran tasques institucionals, sent la corretja de transmissió dels temes institucionals cap al moviment participatiu i viceversa, i participaran activament en el moviment ciutadà.
 • El cap de llista compartirà el càrrec de portaveu del grup municipal amb els altres càrrecs electes.
 • Qualsevol membre escollit per l’Assemblea General pot exercir de representant de l’AUP en organismes, entitats i activitats que ho facilitin.
 • Abans i després de les eleccions els possibles càrrecs electes signaran el Codi Ètic dels càrrecs electes del grup municipal de l’AUP, que es farà públic, en el que es comprometran a deixar el càrrec si l’Assemblea General els ho exigeix.
 • L’AUP no creu en la professionalització dels polítics i de que cobrin sous desproporcionats respecte als sous del mercat. Per tant, l’AUP definirà en el seu pla de treball els sous dels representants polítics i les assignacions als grups municipals. En conseqüència amb l’anterior, l’Assemblea General decidirà, abans de les eleccions, la quantia màxima de diners que els regidors de l’AUP podran percebre per la seva tasca.
 • Els i les càrrecs electes tindran una durada màxima de quatre anys en funció de la seva disponibilitat. En cas que l’Assemblea General ho consideri, es podrà allargar fins als sis anys; i en situacions d’excepcionalitat, fins als vuit. No es podran tornar a presentar als primers llocs de la llista en les eleccions següents, però sí a les posteriors. En les eleccions següents, sí que es podran col·locar als últims llocs de la llista.
 • Els i les representants no institucionals de l’AUP que formen part de Consells o ens oficials (per exemple, Consell Escolar, Consell Finca Font del Ferro, PROURSA, etc) tindran una durada màxima de quatre anys en aquests ens en funció de la seva disponibilitat. El càrrec es podrà prorrogar quatre anys més en cas de no trobar substitut.
 • Per tal de promoure i garantir una regeneració interna dels càrrecs, els responsables de funcions internes de l’AUP (per exemple, tresorer, etc) tindran una durada màxima de quatre anys en aquests ens en funció de la seva disponibilitat. El càrrec es podrà prorrogar quatre anys més en cas de no trobar cap persona substituta.
 • Per tal de promoure i garantir una regeneració interna dels càrrecs, les persones responsables de funcions internes de l’AUP (per exemple, tresorera, etc.) tindran una durada màxima de quatre anys en aquests càrrecs en funció de la seva disponibilitat. El càrrec es podrà prorrogar quatre anys més en cas de no trobar substituta.
 • Cap membre de l’Assemblea de l’AUP no acceptarà regals de persones, institucions o empreses d’àmbit privat susceptible de ser considerat com a suborn, o que pugui tenir l’objectiu d’originar una contraprestació, un canvi de posicionament polític o provocar favoritisme. En tots els casos, la persona afectada en donarà compte a l’Assemblea General de l’AUP. Es considera com a regal qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors, descomptes i préstecs.
 • Si un/a membre de l’AUP ha de deliberar o votar sobre afers en els quals s’hi troba implicat directament o indirectament per interessos de tipus personal, farà pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindrà de deliberar o votar a l’Assemblea de l’AUP.
 • Es considera una falta ètica, en contravenció del present codi ètic, l’ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents als interessos de la pròpia Assemblea.
 • L’AUP es manifesta en contra que hi hagi càrrecs de confiança política (funcionaris eventuals que treballen per a l’equip de Govern o pels grups municipals). En situacions excepcionals justificades per la manca de personal municipal amb la preparació, l’experiència, la capacitat o la disponibilitat necessària per a desenvolupar la tasca requerida, i sempre i quan es tracti de tasques concretes i acotades, es podria contractar una persona externa a partir d’un concurs de mèrits.
 • L’AUP dona ple suport i demana el màxim respecte al dret a l’autodeterminació de tots els pobles, dret establert el 1966 al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides pel qual els pobles han de poder determinar lliurement el seu estatut polític i procurar també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.

2 thoughts on “Codi ètic de l’Assemblea

Els comentaris estan tancats.