1. Proposar idees i projectes i promoure la participació ciutadana i la democràcia participativa directa en les decisions i processos que afectin a Rubí, fent consultes i recollint opinions quan s’escaigui, recuperant així el sentit de l’Ajuntament com a assemblea de representants de la ciutadania. 
  1. Informar a la ciutadania sobre les actuacions del Consistori i d’altres administracions i ens relatius a Rubí, ja que les opinions i les decisions s’han de fonamentar en la informació transparent sobre les qüestions col·lectives. 
  1. Assumir i fer arribar a l’Ajuntament demandes, projectes i campanyes de la societat civil sempre que l’Assemblea ho decideixi i quan no vagin en contra del Codi Ètic i/o eixos bàsics i programàtics de l’AUP. 
  1. Controlar i vetllar pel compliment i la qualitat en l’execució de les responsabilitats i competències que té l’Ajuntament de Rubí, tot detectant, investigant i denunciant, si s’escau, els temes, problemes, dèficits o irregularitats per donar-los a conèixer i proposar-ne millores. 
  1. Vetllar per la racionalització i l’eficiència dels recursos en la gestió de l’Ajuntament. 
  1. Defensar el manteniment i la millora del finançament i de les competències dels municipis
  1. Detectar i traslladar bones pràctiques aplicades en altres municipis o ens al nostre consistori i ciutat.