Aquests últims mesos hem vist com, arran de la sequera i l’escassetat d’aigua, necessitem pensar noves mesures per garantir l’abastament i el sanejament de l’aigua, que són drets bàsics essencials d’accés universal.

La sequera que vivim avui dia a Catalunya no només és causa de la falta de pluges, sinó que també respon a una mala gestió de l’aigua que ve de lluny, enfocada a satisfer totes les demandes per a tots els usos i interessos que les requereixen sense planificar prèviament quanta aigua tenim i per a què la destinem.

La gestió de l’actual sequera s’enfoca sobretot a l’aposta per grans infraestructures com l’aigua regenerada i la dessalinització. Malgrat siguin necessàries, hi ha mesures de petita escala amb un gran impacte social i ambiental i que no són tan costoses econòmicament. Quantes més mesures posem en marxa i més diversifiquem les fonts d’abastament, més resiliència tindrem en tant que no estarem apostant només a una o dues cartes.

ALGUNES DADES DE LA SITUACIÓ A RUBÍ

 • El pla d’emergència per sequera, obligatori a les ciutats de més de 20.000 habitants, consta com a desfavorable.
 • El rendiment acumulat mig per l’any 2020 està en nivells del 74,4% i s’ha perdut un 5,9% d’eficiència en 4 anys.
 • Rubí no disposa de cap captació pròpia: tots els pous de captació profunda es troben fora de servei.
 • No serà possible assumir una gestió 100% pública fins l’any 2045.

Per tot això, presentem aquesta moció al ple municipal, proposant els següents acords:

Durant els propers sis mesos

 • Revisar l’ordenança municipal per l’estalvi i ús eficient de l’aigua realitzada al 2010, per tal d’incorporar noves accions que garanteixin el dret de l’aigua a totes les persones.
 • Incorporar l’obligació d’elaborar un pla d’ús eficient de l’aigua a les instal·lacions dels grans consumidors d’aigua (més de 7.000 m3/any).
 • Continuar treballant per evitar els talls d’aigua domèstics en situació de vulnerabilitat social i/o exclusió social, davant els diferents escenaris de la sequera (també en estat d’emergència) i treballar per la garantia d’un mínim vital per a tothom.
 • No tancar les fonts públiques d’aigua per motiu de sequera. Cal tenir present que existeixen grups poblacionals que s’abasteixen d’aquestes fonts públiques.
 • Establir un calendari on es reculli les mesures per posar en marxa els pous en desús, incloent-hi la redacció dels projectes per a la seva recuperació i l’execució d’aquests, tal i com queda establert a l’acció PES-9 del Pla d’Emergència per situació de Sequera.
 • Exigir a la Concessionària del servei d’aigües un calendari per a augmentar l’eficiència de la xarxa, millorant la detecció de fuites i la sectorització de la xarxa, tal i com queda establert a les accions PES-24 i PES-25 del Pla d’Emergència per situació de Sequera abans del 2025.
 • Als parcs i jardins seleccionar les espècies vegetals en funció del clima del municipi i l’eficiència del seu reg i necessitats hídriques. Impulsar la utilització d’aigües freàtiques i recursos hídrics alternatius per al reg.
 • Realitzar una auditoria externa del contracte de concessió de l’aigua a Rubí i fer públiques les auditories de les xarxes d’abastament per avaluar el rendiment i les pèrdues d’aigua.

Fins al febrer del 2025

 • Establir un sistema de tarifació en sequera que agravi els consums elevats i bonifiqui els consums vitals amb tarifes variables i amb imports elevats per als trams de consum desproporcionats per als usos domèstics i també per als usos comercials i industrials.
 • Posar en marxa un pla d’identificació dels pous i captacions il·legals, regularitzar i assessorar sobre possibles alternatives cas per cas, i clausura en cas de no regularització.
 • Recuperar, controlar i publicar en obert les dades de l’estat dels aqüífers. 
 • Posar en marxa un Programa Públic de Rehabilitació Hídrica que obligui a la instal·lació de dobles xarxes separatives per a l’aprofitament d’aigües grises i pluvials als edificis i equipaments nous i rehabilitacions integrals i abordi els aprofitaments d’aquestes aigües també a la resta d’edificis.

A llarg termini:

 • En el marc del nou POUM, impulsar normativament i sanitàriament l’aprofitament d’aigua de pluja a les ciutats a través de la supressió dels col·lectors unitaris, l’impuls de dobles xarxes.
 • Impulsar la permeabilització de sòls amb l’aplicació de verd urbà i Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) en els futurs parcs i places de Rubí o possibles modificacions i rehabilitacions dels espais existents, per tal d’aprofitar l’aigua per al reg dels mateixos. Plantejar accions similars a prop de les instal·lacions esportives que necessitin reg.
 • Treballar per la gestió pública, directa i integral del cicle de l’aigua, inclòs el subministrament domiciliari, valorant-ne sempre l’oportunitat, la pertinença i la viabilitat, tant tècnica com econòmica, social i ambiental.
Davant la sequera i l’escassetat d’aigua, garantim aquest dret humà per a totes!
Etiquetat a: