Sabem que els arbres són una part essencial de la vida a la ciutat, i el seu valor és innegable, ja que protegeixen i milloren la nostra qualitat de vida de moltes maneres. La seva importància no només radica en la seva funció ambiental, sinó també en el seu paper com a element vital per a la salut, el benestar de la població i per millorar el paisatge, fent una ciutat més vivible. Mantenir i fomentar el verd urbà és una inversió en el futur de les nostres ciutats i un compromís amb un medi ambient més saludable i sostenible.

Arbre talat i gespa sense coberta arbrada al barri de les Torres

Ara bé, d’una banda, tal i com apuntàvem a la moció per crear una xarxa de refugis climàtics a Rubí presentada al juny de 2022, la ciutat és fins el moment deficitària tant pel que fa a la conservació, recuperació i dinamització de l’entorn natural com pel que fa al verd urbà: tenim poc arbrat viari i a places i parcs; massa gespes sense coberta arbrada; massa superfícies dures que generen illes de calor i, en general, poca cobertura arbòria densa.

El propi Pla Director del Verd Urbà de Rubí apunta que els espais verds del nucli urbà són més durs i menys vegetats que la mitjana de referència i que manquen molts arbres a la ciutat, especialment arbrat viari. Malgrat que l’Ajuntament de Rubí ha planificat i executat diferents plantacions d’arbrat a la ciutat durant l’últim any i mig, aquestes continuen sent insuficients per als objectius i la necessitat d’arbres que tenim com a ciutat.

D’altra banda, la major part de la producció i gestió d’aquest arbrat es realitza a través de la compra, subministrament i plantació per part d’empreses privades externes, fet que suposa més lentitud administrativa per tirar endavant les licitacions, i majors costos ambientals afegits per transportar tots aquests arbres fins al nostre municipi. A més, és important que aquesta producció d’arbres estigui vinculada amb un projecte social arrelat al territori, com és la Finca Font del Ferro.

Finca Font del Ferro

Per tot això, proposem crear un viver d’arbrat municipal, com una eina més per avançar en la gestió i producció de l’arbrat necessari per Rubí, amb l’objectiu que sigui una inversió important per la ciutat a mig i llarg termini, tenint en compte criteris ambientalment sostenibles i socialment justos.

Donada l’estructura i l’aposta per l’empresa municipal Font del Ferro, que ja assumeix part de la producció de plantes, proposem ampliar aquest projecte amb la plantació d’un viver d’arbres que un cop tinguin la mida adequada puguin servir per ampliar el verd urbà de la ciutat, cobrir escocells buits i/o canviar per aquells arbres que es trobin en mal estat.

Altres Ajuntaments com ara Barcelona1 o Lleida2, ja disposen d’aquest recurs municipal que, alhora, pot servir de nou refugi climàtic obert a la ciutadania.

Viver d’arbrat municipal a Barcelona

És per això, que proposem al Ple Municipal l’adopció dels ACORDS,

PRIMER, Estudiar quin és el nivell de producció necessari per garantir que arribem, de forma sostenible i àgil, als objectius d’arbrat del Pla Director del Verd Urbà de Rubí.

SEGON, Crear un viver municipal d’arbres a través de la Font del Ferro, ampliant els recursos humans i econòmics d’aquesta empresa pública, per tal que puguin començar la producció d’arbres durant l’any 2024.

TERCER, Dotar al pressupost 2024 d’una partida per tal de realitzar aquest encàrrec.

QUART, Estudiar la viabilitat d’acords puntuals amb tenidors de terres o altres iniciatives socials per tal d’ampliar el viver d’arbrat més enllà de la Finca Font del Ferro.

CINQUÈ, Crear una comissió mixta, amb la participació del personal tècnic responsable, de la Finca Font del Ferro i de membres dels grups polítics d’aquest plenari, per garantir el seguiment de l’aplicació d’aquests acords.

Més informació:

VÍVER BARCELONA: https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/viver-municipal-de-plantes-tres-pins_99400092552.html

VÍVER LLEIDA: https://urbanisme.paeria.es/sostenibilitat/noticies/el-viver-forestal-municipal-de-rufea-ja-es-una-realitat

Crear un viver d’arbrat públic imunicipal, la nostra proposta al ple de setembre
Etiquetat a: