Regidores Ple novembreLes mocions presentades per l’AUP

El dimecres 18 de novembre vam presentar a la Junta de Portaveus sis mocions: quatre de pròpies, i dues treballades conjuntament amb ERC i ICV.

D’aquestes sis mocions, una d’elles va ser retirada la mateixa tarda, ja que des de l’equip de govern i gerència se’ns va assegurar que abans de Nadal presentarien el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i un pla de gestió. En cas que el Govern no compleixi aquest compromís, presentaríem la moció sobre millora de gestió i seguiment dels objectius dels diferents serveis.

En una altra moció, demanem una millora de l’atenció ciutadana. En aquest sentit, proposem diverses millores per a la web municipal (protocol de manteniment, inclusió d’activitats organitzades per les entitats a l’Agenda, canviar la secció “Seu Electrònica” per “Atenció a la Ciutadania”, posar un enllaç ben visible a la web de Pressupostos…) i per a l’atenció telefònica; la creació d’una aplicació municipal per tal que els veïns i veïnes puguin fer arribar problemàtiques relacionades amb l’espai públic; o la reformulació dels continguts i format de la revista “La Ciutat“, entre d’altres mesures.

En tercer lloc, vam presentar una moció per a la promoció d’identitats de gènere no subordinades, mitjançant recursos i polítiques proactives envers l’autoempoderamet de la dona i la construcció de masculinitats no subjugadores. En aquesta moció, proposem diversos acords: la integració de la perspectiva de gènere a totes les àrees de l’Ajuntament, el foment d’accions i estratègies que permetin avançar cap a una organització social corresponsable en matèria d’igualtat, treballar des de la línia ideològica del feminisme, promoure canvis de valors per avançar cap a la construcció de diferents identitats personals, impulsar espais de treball per a la interculturalitat i solidaritat entre totes les comunitats amb participació de dones; i proposem diverses línies estratègiques a través de la creació d’un Centre de Formació i Autoempoderament Feminista, que funcionaria com a eina de reforç i ampliació del ja existent Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

Finalment, presentem una moció per a la conservació, pacificació i millora de l’accessibilitat al Parc de Ca n’Oriol. En aquest sentit, demanem dues accions concretes: la restricció de l’accés de vehicles motoritzats (excepte els autoritzats), l’arranjament del camí situat al carrer Mallorca per adaptar-lo a persones amb mobilitat reduïda.

Per altra banda, i després d’haver treballat amb ERC i amb ICV, presentem dues mocions de manera conjunta. La primera és una moció perquè l’Ajuntament apliqui mesures per paliar la pobresa energètica (complir la llei 25/2015, incloure una clàusula perquè l’empresa concessionària del servei d’enllumenat i nous subministraments subscrigui els acords d’aquesta llei, que s’estableixin convenis, en el marc de Rubí Brilla, amb cooperatives com per exemple Som Energia…). I la segona és una moció que insta l’Ajuntament de Rubí a comprometre’s amb la banca ètica (realitzant un informe tècnic per estudiar la viabilitat de dura a terme totes les operacions bancàries del consistori amb banques ètiques i/o cooperatives, traspassar la gestió de les partides que es considerin viables a l’entitat escollida, cancel·lar els comptes bancaris que encara es mantinguin amb entitats no ètiques un cop amortitzats els préstecs pendents, promoure i fomentar les iniciatives de banques ètiques i/o cooperatives a la ciutat de Rubí…).

Finalment, vam decidir no sumar-nos a la presentació de la moció sobe la pobresa energètica perquè la contestació tècnica de la moció ja explicava tot el que s’estava duent a terme en aquest sentit, i la moció no es va presentar en aquest Ple.

 

Les mocions presentades al Ple

*Es fa referència només al grup municipal que la presentava originalment

Per part d’ERC:

Moció per al desplegament de la Llei contra la LGTBIfòbia (A FAVOR, Junta de Portaveus)

Moció per a la signatura d’un conveni entre l’ajuntament i la coral Conturbat me (ABSTENCIÓ)

En aquesta moció ens vam abstenir, ja que considerem que la demanda d’una subvenció o conveni l’ha de fer la pròpia entitat a través dels canals habituals, i no és necessari que passi pel Ple.

Moció per l’elaboració d’un pla extraordinari de millora del barri de Les Torres (RETIRADA)

Aquesta moció demanava certes mesures per a la millora del barri de Les Torres, que des de l’AUP consideràvem que es podien extrapolar a altres barris de la ciutat, a més de no compartir el diagnòstic que es feia del barri. ERC, finalment, va decidir retirar la moció.

Moció per unes polítiques efectives i dignes de joventut (A FAVOR)

Per part de Ciutadans:

Moció per la retirada d’uralita amb amiant de qualsevol edifici públic de Rubí (A FAVOR)

Moció perquè Rubí sigui una ciutat lliure de fracking (A FAVOR)

Malgrat el Parlament de Catalunya va aprovar declarar el territori català lliure de fracking, vam votar a favor de la moció com a reforç a aquesta prohibició genèrica.

Per part d’ICV:

Moció per a l’adhesió a la xarxa de municipis per l’economia social i solidària (A FAVOR)

Hi vam votar a favor, ja que era una moció que l’AUP volia presentar al Ple del mes de desembre.

Per part del PP:

Moció per a l’elaboració d’un codi ètic vinculant per a les entitats que sol·licitin finançament, difusió o logística a l’Ajuntament de Rubí (EN CONTRA)

El vot en contra a aquesta moció no es va justificar al Ple, però entenem que l’Ajuntament ja té uns criteris prou ben definits a l’hora de concedir finançament o suport logístic a les entitats que ho sol·licitin, i que per tant no s’ha d’elaborar cap codi ètic que permeti interpretacions confoses.

Moció per proposar l’inici dels tràmits per portar a terme una modificació puntual del Pla urbanístic vigent amb l’objectiu de traslladar l’escola Liceu Politècnic d’infantil i primària al terreny de la masia de ca n’Oriol (EN CONTRA)

Vam votar en contra perquè no considerem que calgui avançar la modificació urbanística demanada pel Liceu Politècnic quan estem a les portes d’aprovar un nou POUM.

Per part de Veïns Per Rubí:

Moció per facilitar l’accés als grups municipals i als ciutadans a la infomació pública de l’ajuntament de Rubí (A FAVOR)

L’AUP al ple del mes de novembre
Etiquetat a: