Aquest mes l’AUP presentem dues propostes al ple ordinari de juliol.

En primer lloc, una moció per facilitar el seguiment i el control efectiu de les mocions proposades a l’Ajuntament.

Actualment, les mocions són un dels principals mitjans a disposició dels grups municipals i les regidores per tal d’incorporar propostes d’actuació en l’àmbit municipal. En aquest sentit, des de l’AUP vam presentar més de 60 mocions durant l’anterior mandat amb la idea de proposar, incidir i transformar des de d’allò més proper, des del municipalisme.

Tot i això, no existeix cap llei ni normativa municipal que reguli amb el suficient grau de detall els procediments i terminis que han de regir l’exposició i el control del compliment dels acords municipals i, específicament, de les mocions proposades i/o aprovades pel Ple.

Pensem que dilatar en el temps o desatendre l’execució de les mocions aprovades pot repercutir de manera negativa en el benestar col·lectiu i alhora, pot arribar a tenir altres conseqüències no desitjables com és el desinterès pels afers polítics per part de veïnes i veïns.

Una de les formes d’apropar la política institucional al conjunt de la ciutadania és disposar d’informació actualitzada sobre els acords adoptats pel Ple Municipal del seu Ajuntament i el grau de compliment dels mateixos.

Per tot això, demanem:

 1. Habilitar un apartat a la web municipal on apareguin totes les mocions presentades al Ple Municipal. On contingui la següent informació:
 • Títol de la moció
 • Data del Ple en què es va presentar.
 • Document íntegre de la moció.
 • Resultat de la votació ( amb el detall per regidores i el sentit final de la mateixa )
 • Estat de tramitació de les mocions aprovades
 1. Redactar trimestralment un informe per part del Govern Municipal, que sigui facilitat als diferents grups municipals i publicat posteriorment al web municipal on es detalli el grau d’execució de cada moció en aquell moment, justificant en cada cas el procés seguit pel seu compliment o els motius que han impedit la seva execució, si és el cas.
 1. Que en l’ordre del dia de les Comissions Informatives que es celebrin abans de cada ple, inclogui, de manera trimestral, un punt destinat a compartir l’informe fet per part del Govern Municipal i que serveixi per informar als grup municipals de l’estat d’execució de les mocions aprovades.

En segon lloc, presentem una moció a instàncies del col·lectiu La Riera que Volem, conjuntament amb ERC, per tal d’aturar temporalment la licitació de les obres del poliesportiu de Cova Solera i demanar a l’ACA un informe d’idoneïtat tècnica sobre l’ubicació prevista.

Es tracta d’un espai que actualment està catalogat com a inundable. Si hi sumem que el canvi climàtic és un factor d’incertesa claríssim davant el possible augment d’episodis de grans pluges, des del col·lectiu de tècnics “La Riera que volem” i els partits que la presentem entenem que cal analitzar bé la situació i els riscos abans de prendre decisions irreversibles en matèria d’urbanisme i seguretat de les persones.

Reconeixent la necessitat de més equipaments esportius a la ciutat, així com la demanda històrica per part del GAER d’un pavelló per tirar endavant les seves activitats, ens preocupa que l’ubicació d’aquest equipament posi en risc a les persones que en facin ús i que el projecte no contempli demandes de l’entitat com ara les graderies o els vestuaris.

No és l’únic antecedent que planteja dubtes sobre la ubicació de l’equipament. Un estudi recent sobre biodiversitat a la Riera de Rubí fet des de la Diputació i encarregat pel propi Ajuntament, conclou que cal que es prenguin mesures legals a l’hora de recuperar terrenys amb potencialitat de bosc de ribera, per tal d’augmentar i estabilitzar la biodiversitat del municipi  (veure l’estudi “Biodiversitat, naturalització i connectivitat de la Riera de Rubí”, de Març 2023).

Per tots els motius exposats, els grups que presenten la moció proposen: 

 1. Instar al Govern Municipal a aturar l’adjudicació de les obres contemplades al “Projecte Executiu de de les pistes esportives de Cova solera”.
 2. Instar al Govern Municipal a demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) un informe tècnic sobre la idoneïtat tècnica d’executar les obres del “Projecte Executiu de de les pistes esportives de Cova solera” des de diferents punts de vista (seguretat, inundacions, protecció del medi natural, foment de la biodiversitat, etc.).
 3. Instar al Govern de la Generalitat a fer el passos per  contribuir a la millora de la biodiversitat d’aquest entorn i poder incloure a mig termini el tram Sud de la Riera i el torrent de les Abelles dins del Pla d’espais d’interès natural en qualitat de Connector ecològic fluvial.
Millorar el seguiment de mocions del Ple i valorar el risc d’inundació a Cova Solera