Balanç econòmic 2021 i 2022 de l’AUP

Com a candidatura política que promou la transparència a les administracions públiques, i la rendició de comptes, cal que siguem transparents també amb la gestió econòmica de la pròpia organització. Per això cada any fem públics els comptes de l’Alternativa d’Unitat Popular, especificant de forma clara d’on venen i on van els diners que gestionem, tant si tenen a veure amb el Grup Municipal que ens representa a l’Ajuntament com si formen part de les activitats de la pròpia assemblea de l’AUP Rubí.

Si voleu consultar els comptes dels anys anteriors, són aquí, però en aquesta entrada trobareu un dos-en-u: tot i tenir el balanç fet i presentat a l’assemblea, ens havien quedat pendents de publicar els comptes del 2021(!).

Ingressos de l’AUP – comparativa

Els ingressos de l’AUP

1.

Els nostres ingressos provenen fonamentalment de les aportacions que fa l’Ajuntament de Rubí als Grups Municipals. Rebem diners mensualment pel fet de formar part del Ple Municipal: 1.425€ fixes i 475€ per cada regidor o regidora del Ple. En el nostre cas, amb una regidora, es correspon a 22.800€ anuals.

Al Ple hi ha 25 regidors i regidores i 6 grups municipals (10 del PSC, 7 d’ERC, 3 d’ECP, 3 de Cs, 1 de VR i 1 de l’AUP), l’equivalent a una despesa anual a l’Ajuntament de 279.300€ que ha de ser destinada a facilitar la tasca dels grups i permetre realitzar l’activitat política que ens pertoca per i per a Rubí. Aquests diners, com les subvencions que reben les entitats, han de ser justificats (amb unes normes força restrictives) davant la intervenció municipal: cal lliurar factures, comprovants, etc.

Sovint els grups transfereixen la major part o la totalitat dels ingressos al partit polític que representen de manera que la gestió la fa el partit d’àmbit català i no el grup municipal. Això suposa que la justificació dels comptes no es fa davant la intervenció municipal sinó davant la sindicatura de comptes de Catalunya, directament des del partit.

En el nostre cas, optem per ser transparents també amb aquestes despeses i retre comptes a través de la nostra web. Tingueu present que l’AUP Rubí és una candidatura municipal que no alimenta grans estructures de partit, ni en l’àmbit local ni en el nacional. Per això fins el gener del 2022 els diners eren administrats conjuntament amb l’Alternativa Ciutadana de Rubí i, quan aquest partit va decidir no continuar fent suport a l’AUP, amb el Partit Pirata (un altre dels grups que conformen la nostra candidatura).

La diferència en aquests ingressos entre el 2021 i el 2022 es correspon a 14€ que no vam poder justificar (unes flors amb rebut i pagament en metàl·lic però sense factura) i per tant vam fer la despesa, però vam haver de retornar els diners a l’Ajuntament.

2.

La segona part important dels nostres ingressos prové del retorn que fa la regidora del seu salari com a càrrec electe. Les portaveus dels diferents grups municipals de l’oposició cobren 39.109€ anuals bruts (Xavi Corbera per ERC, Roberto Martin per Cs i Toni Garcia per VR, que han escollit l’opció 63% de jornada) o 36.021€ anuals bruts (la nostra regidora Betlem Cañizar Bel: per qüestions ètiques escollim la jornada base que és del 50%). D’aquest import, l’AUP estableix un límit al que les nostres electes poden ingressar per la seva tasca de regidores, de manera que la resta es retorna. La diferència entre un i altre any té a veure amb el pagament dels impostos sobre la renda de les persones físiques.

3.

Finalment, la part més petita dels ingressos prové d’aportacions individuals o bé, el 2021, d’uns diners que l’agrupació de les Candidatures Alternatives del Vallès van aportar a les diferents organitzacions que en formem part.

Despeses de l’AUP – comparativa

Les despeses de l’AUP

1.

Com cada any, la nostra principal despesa té a veure amb el retorn social: entenem que si l’Ajuntament fa aportacions als grups municipals, l’activitat d’aquests ha de revertir en la ciutat.

Per això, la nostra seu és al CRAC, el Centre de Recursos i Alternatives Culturals, fet que ens permet contribuir al sosteniment d’un espai associatiu i autònom com aquest. La diferència entre el 2022 i el 2021 té a veure amb les aportacions extraordinàries que hem hagut de fer per a poder complir la normativa antiincendis davant la pressió que està fent l’Ajuntament per al desenvolupament de l’activitat usual del CRAC (on es fan tallers, xerrades, concerts i tota mena d’activitat). També fem però aportacions a d’altres col·lectius, com podeu veure a les imatges.

2.

El 2022 s’inicia una despesa nova: el canvi de la relació d’ACR amb l’AUP va suposar d’una banda el retorn de 2781€ que ACR havia aportat el 2015 quan es va constituir l’AUP i, de l’altra banda, iniciar una col·laboració entre l’AUP i el Partit Pirata perquè aquest ens dugui la gestió econòmica, relació que suposa aportar a Pirates 3.125€.

Diferència I – D

2.

El segon grup principal de despeses són, com altres anys, la comunicació, les accions jurídiques i les activitats de l’AUP. Pel que fa a la comunicació té a veure principalment amb la publicació mensual de l’Alternativa, comunicació municipalista. Les accions jurídiques són les denúncies interposades per l’AUP davant algunes polítiques locals: abocadors o mala gestió de fibrociment. I pel què fa a les activitats, podeu anar seguint en aquesta web o a les xarxes socials les que hem anat fent: assemblees, xerrades, etc.

3.

I per acabar, queden petites altres despeses estructurals, com són l’assegurança d’activitats, o les comissions bancàries. Cal dir que aquestes són molt reduïdes donat que formem part de Fiare Banca Ètica.

Tard o d’hora, els comptes clars!