La proposta de l’AUP al ple d’abril de 2022

Per al ple del mes d’abril proposem als grups municipals l’aprovació d’una moció que faciliti l’accés de la ciutadania als dos hospitals de referència (tant de dia com de nit).

B8 – l’autobús a l’Hospital

Cal tenir en compte que la manca de transport públic suficient, sumada a la manca d’urgències 24 en pediatria o la implantació d’un CUAP d’on desapareix la traumatologia fan que continuï sent necessari apostar per millorar les connexions amb els hospitals de referències per a la nostra població.

El propi Pla Local de Salut de Rubí 2022 – 2027 aprovat al ple de març de 2022 recull com a Acció 1 la millora i ampliació dels serveis sanitaris a la ciutat, afirmant que “La insuficiència de serveis sanitaris i la saturació dels existents és una preocupació màxima compartida a Rubí“. L’acció preveu que l’Ajuntament negociï amb el Departament de Salut de la Generalitat per demanar la descongestió dels CAP, disponibilitat de més especialistes, 4t CAP, CUAP, Hospital d’aguts i Hospital Sociosanitari.

https://upload.canva.com/BAD1UPi6XZI/MAE-_fCJ8-o.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJWF6QO3UH4PAAJ6Q%2F20220427%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220427T134050Z&X-Amz-Expires=79032&X-Amz-Signature=cb61b4886b04b0a3072c52eb1a850b0189791f251bb0e9b58edb4a2d285194f4&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27.png&response-expires=Thu%2C%2028%20Apr%202022%2011%3A38%3A02%20GMT&version=80MtjKtC6XWfz6n57Lp8H9gd5WCxaC4U
el que havia de ser l’Hospital de Rubí

A la pàgina 103, com a conclusió de les entrevistes a agents clau, s’indica com a línia d’acció: “Disposar d’un hospital propi a la ciutat i, mentre no s’aconsegueix, millorar el transport cap a l’Hospital de Terrassa”. La mateixa demanda apareix a la pàgina 88 com a dada recollida de la participació ciutadana, i a l’apartat de mobilitat i transport es recull que “hi ha una primera demanda, molt reiterada, de millorar el transport públic, especialment per arribar a l’Hospital de Terrassa”.

El mes de març hem rebut a més la confirmació de què el futur hospital de Rubí no serà una realitat ni a curt ni a mig termini, ja què el govern de la Generalitat no el té previst entre les seves properes inversions. La nostra ciutat no disposa d’urgències pediàtriques, el servei d’urgències nocturnes de traumatologia s’ha perdut amb l’obertura del CUAP, només el CAP mútua disposa de traumatologia d’urgències diürnes, mentre els altres dos CAP deriven a l’Hospital de Terrassa, no disposem de transport públic nocturn freqüent i continuat, i el transport públic diürn és insuficient i, tenint en compte el nivell de vida, car. 

La importància de fomentar el transport públic i reduir la mobilitat en vehicle motoritzat privat és evident i cada cop més urgent, si es volen assolir els ODS 2030, però actualment moltes persones opten per l’ús del cotxe degut al preu del transport públic o a la manca de transport suficient en determinats horaris o recorreguts. Aquest fet afecta el trasllat per motius de salut cap a l’Hospital de Terrassa i, en horari nocturn, també a l’Hospital Mútua de Terrassa. Cal tenir en compte, a més, que no tota la població disposa de vehicle privat per a poder efectuar aquests desplaçaments.
Per tots aquests fets, la necessitat d’implementar fórmules que facilitin l’accés als hospitals de Terrassa és, ara ja, urgent i inel·ludible.

A tall d’exemple, el 2016 fou aprovada una moció a iniciativa de Ciutadans i votada per PSC, PP i VR per demanar a la Generalitat una línia de transport directa entre Rubí i l’Hospital de Terrassa. Sembla que el govern actualment està pactant una millora en aquesta direcció de la línia B8.

El mes de desembre de 2019 es va conèixer la notícia de la creació, a Terrassa, de la nova targeta T-Hospital que permet a les persones empadronades a la ciutat viatjar de forma gratuïta fins a l’Hospital de Terrassa. La targeta s’obté a través d’un registre a la web de la companyia Avanza, qui gestiona el servei de bus, tot mostrant l’empadronament a Terrassa.
https://tmesa.com/es/s/tarjeta-bus-t-hospital-terrassa/ 

A la ciutat veïna de Sant Cugat van anunciar el febrer de 2022 l’acord entre l’Ajuntament i FGC per a què les persones pensionistes de la ciutat poguessin desplaçar-se a l’Hospital Mútua de Terrassa amb un bitllet reduït (el cost s’equipara a pensionista d’1 zona enlloc de les 2 zones que correspondrien).
https://premsa.santcugat.cat/ajuntament/ajuntament-i-fgc-creen-un-bitllet-reduit-per-als-pensionistes-de-sant-cugat-que-es-desplacin-a-la-mutua-de-terrassa/
Per tot això, demanem al Ple de Rubí,

  1. Estudiar la implementació de bitllets a preus reduïts per a la població, quan es desplaci als hospitals de Terrassa per motius de salut.
  2. Estudiar la implantació d’un servei de transport nocturn als hospitals de Terrassa, ja sigui en autobús o mitjançant convenis amb el servei de taxis a preus acordats i subvencionats per als desplaçaments als hospitals, o mitjançant altres fórmules.
  3. Valorar la millora de les freqüències i el temps de desplaçament en transport públic a l’Hospital de Terrassa.
  4. Contemplar en els citats estudis la possibilitat de formes de transport públic àgils i poc costoses, com línies regulars de taxis compartits, o altres possibilitats.
  5. Realitzar els estudis en el termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.
  6. Implementar les accions derivades dels citats estudis en el termini màxim de 12 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.
Per la millora dels transports públics als hospitals de referència de la ciutat
Etiquetat a: