El passat dimecres 22 de gener la Comissió de Mobilitat de l’AUP i la seva regidora, Betlem Cañizar Bel, es van reunir amb Rafael Güeto,  regidor de planejament urbà, mobilitat i accessibilitat, així com amb el Cap de Mobilitat, per a presentar una proposta de modificació en les obres del pont del carrer Sant Joan. 

La proposta va ser avançada en una Comissió Informativa, en la qual la regidora de l’AUP va sol·licitar al regidor del govern municipal dades relatives a les afectacions del trànsit ocasionades pel tall del pont del carrer sant Joan. 

L’obtenció d’aquestes dades tenia per objectiu valorar la viabilitat d’una proposta per a vianalitzar el pont, aprofitant les obres actuals.  Cal tenir present que ens trobem en un moment clau per a la ciutat: d’una banda, cal emprendre mesures urgents davant l’emergència climàtica. De l’altra banda, estem davant de l’imminent nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, així com d’un nou POUM.

Així, govern i oposició ens vam reunir per tal de poder estudiar la viabilitat del plantejament de l’AUP.  La proposta de l’Alternativa d’Unitat Popular està fonamentada en les dades del trànsit de vehicles en aquella zona, les retencions diàries especialment en horari d’entrada i sortida escolar i l’impacte en la salut i la mobilitat de vianants. 

El tall del pont ha permès valorar l’impacte en la mobilitat rodada de les afectacions de peatonalitzar o reduir el trànsit motoritzat en el pont. En aquest sentit, les dades mostren resultats favorables a la proposta d’afavorir la vianalització de la zona. 

Un enginyer de camins s’ha encarregat de redactar tècnicament la proposta, que planteja deixar una de les voreres del pont a la mateixa alçada de la calçada i convertir el pont en sentit únic per la circulació motoritzada, o bé vianalitzar-lo completament. 

D’aquesta forma, es solventarien els principals problemes de la solució actual. Cal tenir en compte que la vorera que s’ha previst en sentit Oest, per les pròpies limitacions del pont, queda lluny dels 1,80 metres que descriu la normativa vigent d’Accessibilitat. 

La proposta elaborada per AUP faria a més compatible aquesta via amb el pas de ciclistes i patinets elèctrics per un espai segregat dels vianants.  Avui en dia cap dels ponts que creuen la riera està 100% adaptat ni té carril segregat per vehicles no motoritzats.

Aquesta separació i l’eliminació d’un dels dos sentits de circulació disminuiria els riscos d’atropellament de vianants i baixaria substancialment la contaminació en una de les zones més denses de la ciutat, amb major afluència de vianants i major densitat de menors en hores lectives. Facilitaria a més la connexió entre les zones de vianants de la zona centre i el barri de Can Fatjó, creant un passeig continu fins a l’avinguda Castellbisbal fent més atractiu, d’aquesta manera, el desplaçament a peu, i dissuadint de l’ús del cotxe quan aquest no sigui estrictament necessari.  

Segons l’informe de l’enginyer el canvi no hauria de suposar cap sobrecost per l’obra ni cap augment de termini i en cap cas superaria l’ 1 % del pressupost actual.

El govern s’ha mostrat receptiu a estudiar i valorar les possibilitats de la proposta plantejada per l’AUP.

Plantegem al govern una petita modificació en les obres del pont del c. Sant Joan
Etiquetat a: