Les mocions de l’AUP al proper Ple

Amb la vocació municipalista de l’Alternativa d’Unitat Popular, el Ple de setembre presentem dues mocions arrelades a les necessitats de la ciutadania de Rubí.

D’una banda, una moció per la promoció dels usos agrícoles, ramaders i forestals a la ciutat. La recuperació, ús i manteniment del sòl agrícola, ramader i forestal és un eix clau per tal de garantir el desenvolupament sostenible de qualsevol municipi. En el cas de Rubí, recordem que pràcticament un 50% del terme és natural i rural. És imprescindible, doncs, promoure el manteniment de l’activitat com a procés estructurador del paisatge i l’economia local en un marc de sostenibilitat humana i ambiental. Avui, els espais agrícoles i forestals del terme acullen certa activitat agrícola i ramadera que, en moments de profunda crisi econòmica com l’actual, amplien el seu potencial per a l’economia local.

La proliferació d’horts en espais no permesos n’és, de fet, un exemple d’aquesta potencialitat. També ho són projectes locals com el d’Ecobòdum, o els Horts Municipals, o iniciatives com http://bancdeterres.cat/node de la Diputació de Barcelona.

Així, la moció planteja acords com la incorporació de Rubí en el projecte Banc de Terres en Xarxa de la Diputació, amb la promoció de l’ús de la borsa de terres i el suport en la intermediació per a redactar els contractes de cessió; que es fomenti l’organització de la producció en cooperatives autogestionades; o que es posin a disposició de la ciutadania també terrenys en entorns urbans que ara mateix resten abandonats.

De l’altra banda, plantegem una moció per a reforçar els serveis destinats a la salut mental. Cal tenir en compte que un dels efectes més evidents però a la vegada més invisibles de la crisi generada per l’epidèmia de la Covid19 és l’empitjorament general de la salut mental de la població. Aquest fet és degut tant a les mesures de confinament, distanciament social i ús de la mascareta, com a la incertesa sobre el futur, o l’impacte en les economies i en les dinàmiques familiars de la pròpia crisi.

A finals de juliol, el Departament de Salut va publicar el ‘Qüestionari de salut en temps de confinament pel coronavirus’. Segons l’enquesta, en la que van participar pràcticament 38.000 persones, la població entre 16 i 44 anys és la més afectada, amb el doble de simptomatologia de depressió, ansietat i malestar emocional. En el Pacte de ciutat però no apareix cap acció relacionada amb la salut mental, i es destinen només 10.000€ a accions de l’àmbit de la salut. (vegeu més dades en la pròpia moció).

Per tot això, la moció proposa accions que tenen a veure amb una major difusió i accessibilitat als recursos ja existents; i altres que suposen la creació o reforçament de nous serveis, com són grups d’acompanyament virtuals o presencials, la promoció de grups d’ajuda mútua, l’acompanyament individualitzat, el reforç i increment de la coordinació i comunicació amb les xarxes de suport mutu ciutadanes, o garantir el suport molt especialment a infants, adolescents i joves de la ciutat.

Cessió de terres i salut mental
Etiquetat a: