El dious, 12 de novembre, ens vam reunir amb el regidor Moisés Rodríguez i l’equip tècnic encarregat de redactar el plec de condicions del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus, on vam fer arribar les nostres consideracions (veure entrada). Podeu accedir al document sencer amb les nostres propostes en aquest enllaç.

En general, i tal com vam explicar a la premsa (veure notícia a RubiTV i a Ràdio Rubí), considerem que en la redacció del plec no s’observa una voluntat de millora en els aspectes que considerem claus: la recollida selectiva, ja que a Rubí ens trobem per sota de la mitjana comarcal; o la possibilitat de destinar una part del servei a projectes socials.

Plec neteja viària i recollida residus (2)Respecte a la part de recollida de residus, l’equip tècnic va explicar que l’any 2013 ja es va fer un diagnòstic de la gestió dels residus per tal de poder fer un pla de residus (dues coses que demanem des de l’AUP), però que va quedar aturat per l’any electoral. Ara, s’ha d’actualitzar el diagnòstic i elaborar el Pla, i és una tasca que l’equip tècnic pretén fer al llarg dels 3 anys que es durararà la concessió del servei.

En aquest sentit, des de l’AUP vam presentar un seguit de propostes, com ara l’increment d’àrees de contenidors de totes les fraccions i la implementació d’una prova pilot del sistema porta a porta, la implementació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn per als envasos, o potenciar la recollida selectiva de l’oli de cuina usat. També proposem la millora de la recollida de restes vegetals a les urbanitzacions, tal com es va aprovar en el Ple del mes d’octubre mitjançant una moció presentada per l’AUP i CDC (veure moció).

Plec neteja viària i recollida residus (3)Pel què fa a la neteja viària, no es va saber justificar per què s’ha augmentat tant la partida, ja que no queda justificat l’augment de la freqüència i la incorporació de nous equips de neteja. També qüestionàvem la necessitat de tenir un equip llevaneus i un aspersor de sal, tenint en compte les característiques climatològiques de Rubí, i en la reunió ens van aclarir que comprarien una pala accessòria pel tractor que ja té l’Ajuntament per aquesta funció. Per últim, vam expressar el nostre desacord en l’aplicació de tractaments herbicides en els escossells.

Respecte a la concessió a projectes socials i la inclusió de clàusules socials en el contracte, tal com va quedar aprovat en el Ple del mes d’octubre a proposta de l’AUP (veure moció), l’equip tècnic assegura que ho tenen present, però en les característiques del contracte que se’ns van facilitar no s’observen. Tanmateix, i ja que el Govern assegura que tenen el compromís polític d’incloure aquestes clàusules, esperarem a tenir el plec de condicions definitiu per comprovar que realment se n’hagin inclòs.

En la moció presentada per l’AUP en el ple del mes d’octubre sobre control sobre els serveis externalitzats (veure moció) demanem que s’assigni un equip tècnic a fer el seguiment del compliment de tots els contractes. En aquest cas, però, l’Ajuntament opta per externalitzar el servei que s’encarregui del control, i que aquest equip tècnic controli l’empresa que se n’encarregui. Això costa un 1,5% del preu de la concessió, i ho pagaria l’empresa concessionària del servei de recollida de residus i neteja viària.

Plec neteja viària i recollida residus (5)Per últim, continuem qüestionant certes despeses: 500.000€ per soterrament de contenidors (correspont a només dos blocs de contenidors), sense que l’equip tècnic expliqués on es volia fer ni per què; la instal·lació de 650 noves papereres, que es podrien reduir a només aquelles estrictament necessàries en els punts febles de la ciutat; o la renovació del 50% dels contenidors del centre urbà, ja que pensem que s’han d’anar renovant segons les necessitats reals, i no renovar-ne un percentatge de manera arbitrària. També considerem que cal conservar la gestió municipal en el control dels abocaments incontrolats.

Plec neteja viària i recollida residus (4)Malgrat tot, el nou plec de condicions inclou alguns elements que ens semblen positius, com per exemple la centralització dels residus reutilitzables en el “Centre de Reutilització (de manera provisional, a la Deixalleria de Cova Solera); o la incorporació d’un equip de neteja de marges dels camins públics del medi natural. El fet que es faci una concessió a només 3 anys (més tres possibles pròrrogues anuals, segons la informació del plec de condicions; tot i que en la reunió es va dir que serien dues possibles pròrrogues anuals) també ens sembla positiu.


La resposta del Govern

El Govern municipal va respondre a les nostres consideracions afirmant que ens estàvem basant en “dades errònies”.

Respecte a aquestes declaracions, des de l’AUP considerem que, tot i que és positiu que el consistori inverteixi en polítiques d’educació ambiental, és del tot insuficient, al nostre parer, si no s’estableixen unes exigències mínimes a l’empresa concessionària en matèria de foment de la recollida selectiva. A més, considerem que caldria reformular aquestes polítiques, ja que si amb una inversió de 200.000€ no ha estat possible augmentar la recollida selectiva a uns nivells similars als de la comarca, potser és que l’educació ambiental no està essent massa efectiva.

Per una altra banda, el fet d’instal·lar sensors en els contenidors de recollida de brossa permetrà obtenir dades, unes dades que creiem que no faran altra cosa que demostrar-nos la realitat, que no és altra que a Rubí no es fomenta prou la recollida selectiva i que això ens situa a la cua de la comarca, només per sobre de Gallifa, on la recollida selectiva se situa gairebé set punts per sota que a Rubí, on el percentatge és del 29,05%. Valorem positivament poder confirmar aquestes dades, però no serveix de res si no s’apliquen polítiques valentes en favor de la recollida selectiva, més enllà de les polítiques d’educació ambiental. Per altra banda, en la reunió amb l’equip tècnic, es va presentar una xarxa que combinava àrees de recollida selectiva amb àrees que només inclourien contenidors de rebuig i d’orgànica, per tant no és cert que es pretengui arribar al 100% de punts de recollida selectiva.

Finalment, l’Ajuntament assegura que al llarg dels tres anys que durarà la concessió a l’empresa guanyadora de la licitació s’elaborarà el Pla de Residus. Considerem que és altament necessari elaborar aquest Pla, i sabem per experiència d’altres municipis que és possible fer-lo en un temps molt més reduït, i per tant demanarem que tant la diagnosi com el Pla estiguin elaborats en un termini màxim d’un any.

L’AUP es reuneix amb l’equip redactor del plec de condicions del contracte de neteja viària i recollida de residus