Consellers

El passat dijous, 8 d’octubre, es va celebrar una sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, al qual la CUP-Poble Actiu té 5 representants, entre ells, el regidor rubinenc Jordi Muntan.

El Ple del Consell se celebra cada dos mesos. Després del Ple del cartipàs, l’activitat del Consell s’ha limitat a donar compte d’acords presos en el darrer mandat i dels nomenaments (com ara els presidents dels Consorcis o de la nova gerència), i no tenim constància de que hi hagi un projecte polític o un pla d’actuació pels propers quatre anys. Tota la proposta política es basa en recordatoris de projectes anteriors, com per exemple el de Boscos del Vallès.

La impressió, per ara, és la confirmació de que es tracta d’un organisme buit de competències i extremadament depenent d’altres administracions, amb escassa autonomia i, per tant, nul·la capacitat d’incidència política. Amb això, el pacte de govern a quatre bandes (PSC, ERC, Entesa i CiU) encara agreuja més aquesta opacitat envers els altres grups polítics i, de retruc, envers la ciutadania.

1) Aprovació, si s’escau, de la minuta o acta de la sessió plenària extraordinària corresponent al dia 29 de juliol de 2015 (veure entrada)

2) Qüèstions prèvies (NO ES VOTEN)

En aquest punt, es va donar compte de l’aprovació de més de 90 Decrets de Presidència (adoptats entre el 24 de maig i el 5 d’octubre de 2015); i de més de 170 Resolucions de Gerència (adoptades entre el 4 de maig i el 5 d’octubre)

2.1. Donar compte del Decret de Presidència

Es va donar compte de l’aprovació de més de 90 Decrets de Presidència, adoptats entre el 24 de maig i el 5 d’octubre de 2015.

2.2. Donar compte de les Resolucions de Gerència

Es va donar compte de 174 Resolucions de Gerència, adoptades entre el 4 de maig i el 5 d’octubre de 2015.

2.3. Informacions de Presidència

3) Àrea de Govern i Serveis Generals

En aquest punt es votava la ratificació de 5 Decrets (ampliació de termini d’exposició pública de la modificació de crèdits (A FAVOR); el cessament de Lucio Villasol com a gerent (A FAVOR) i el nomenament provisional de Núria Carrés com a gerent (A FAVOR); la modificació de crèdits per a crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals (A FAVOR), i la modificació de la declaració de serveis bàsics i essencials (A FAVOR)) i dues propostes (a favor de la reforma horària (A FAVOR) i la modificació i ampliació de les delegacions del Ple a la Comissió Permanent i de modificació del seu règim de sessions (EN CONTRA)).

En aquest punt, en primer lloc vam felicitar la nova gerent, Núria Carrés, i pel procés de selecció que s’havia seguit per nomenar-la. Els membres de l’actual equip de govern del Consell van proposar que la persona que rellevés el gerent fos de perfil professional tècnic de la plantilla del propi Consell, i el 22 de juliol es va promoure una actuació en l’àmbit intern per tal de designar aquesta persona mitjançant un procés de selecció, al qual es van presentar quatre candidats, i Núria Carrés va ser la persona seleccionada.

Per altra banda, ens vam mostrar contraris a l’augment de delegacions del Ple a la Comissió Permanent (que ve a ser l’equivalent a les Juntes de Govern Local), ja que suposa un buidatge de competències a un Ple ja de per sí bastant inoperatiu precisament per la manca de competències. Concretament, les delegacions a la Comissió Permanent són les següents:

  • En matèria de comerç, l’emissió d’informes sobre la modificació de la franja horària d’establiments comercials.
  • En matèria de transport escolar:
    • L’aprovació de les Disposicions de Gestió del Transport escolar no obligatori.
    • La determinació dels calendaris i la seva modificació, en relació al transport escolar no obligatori.

4) Àrea de Territori i Sostenibilitat

En aquest punt,  s’aprovava inicialment la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa per a la concessió demanial dels terrenys per a construir el Centre Logístic de Biomassa de l’Àrea Nord de la comarca, a Terrassa (ABSTENCIÓ). Des de la CUP Poble Actiu vam demanar saber per què no es va acceptar la proposta que la CUP Terrassa va fer arribar al seu Ple municipal, que demanava que s’apliquessin clàusules socials a aquesta concessió, per tal que el projecte del Centre Logístic de Biomassa repercutís en algun projecte social o entitat sense ànim de lucre. És per això que vam abstenir-nos en la votació, ja que necessitaríem mirar-nos el conveni amb perspectiva.

5) Àrea de Benestar social, Educació i qualitat de vida

En aquest punt es va aprovar, en primer lloc, la proposta de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. El Ple, així, va aprovar l’adhesió del Consell Comarcal a la moció impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Associació de Municipis de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya, a la qual es van afegir alguns punts proposats per l’entitat Stop Mare Mortum, que va elaborar una moció molt semblant, del dret d’empadronament i la creació d’una xarxa de municipis d’acollida. Lamentem, però – igual que va expressar l’AUP a Rubí (veure entrada) -, que no s’afegís el punt que feia referència a l’ampliació de la definició de refugiat a “les persones desplaçades per motius econòmics”, i així ho vam expressar al Ple.

La CUP-Poble Actiu al Ple del Consell Comarcal del 8 d’octubre