AUP + Stop Abocadors (1)

Després d’un mes de treball intens revisant la documentació relacionada amb el Pla d’Extractives (veure entrada), el passat 25 d’agost vam fer arribar les nostres consideracions a l’equip de Govern i a tots els Grups Municipals, i a l’equip tècnic que treballa en la matèria.

Aquestes consideracions també van ser comentades en la Junta de Portaveus del passat 3 de setembre, així com altres aportacions que la Comissió ha treballat. Durant un any a partir de l’aprovació inicial d’aquest PE, es prorroga la suspensió de plans urbanístics i llicències d’activitat, amb la qual cosa no es podrà instal·lar cap abocador a Rubí.

La Junta de Govern Local va aprovar la proposta de Pla d’Extractives el dia 15 de setembre, i restarà sotmès a exposició pública durant 45 dies. Des de l’AUP, i en la línia de la nostra voluntat de fomentar al màxim la participació ciutadana, vam demanar que es realitzés una presentació pública del Pla, i fem una crida a totes les entitats i persones interessades que facin les seves al·legacions al document.

Les consideracions de l’AUP, que han estat tingudes en compte per l’equip redactor del PE, les podeu trobar en aquest enllaç.