AUP + Stop Abocadors (1)

Al llarg del mes d’agost, i aprofitant l’aturada parcial de l’activitat institucional, la comissió de Sòl No Urbanitzable de l’AUP ha dedicat diversos dies a treballar els documents per a l’elaboració del Pla Especial de regulació de les activitats extractives i la seva restauració. Aquest Pla Especial s’ha d’aprovar de manera inicial el proper dia 15 de setembre, en un Ple Extraordinari, cosa que comportarà la suspensió, pel termini d’un any, de l’atorgament de llicències urbanístiques, de la tramitació de plans especials urbanístics, i de qualsevol expedient de gestió urbanística relatius a activitats extractives, a la seva restauració i a dipòsits controlats, fins a l’aprovació definitiva del Pla.

La documentació del PE conté una Memòria, on es recullen la necessitat i antecedents de l’aprovació d’un Pla Especial que regulés les activitats extractives i la seva restauració a Rubí, i que conté informació urbanística, una diagnosi de l’aptitud del territori i els processos d’explotació, així com una memòria justificativa de la proposta.

En segon lloc s’ha elaborat una Normativa que regularà l’obertura, l’explotació i la restauració tant de les activitats extractives com dels dipòsits controlats en totes les seves fases (obertura, explotació, ampliació i restauració), i establirà un règim transitori per a les activitats existents amb llicència en vigor.

Aquests documents es complementen, per una banda, amb unes fitxes que descriuen la Situació actual de les pedreres de Rubí (que contenen informació sobre l’emplaçament, també gràfica; les dades administratives i una descripció de l’estat actual); i per una altra banda, un document bàsic per a l’elaboració del Pla Especial, que és l’Estudi Ambiental Estratègic que descriu els aspectes ambientalment rellevants del terme municipal de Rubí (l’ocupació del sòl, el cicle de l’aigua, l’ambient atmosfèric, la gestió de materials i residus, la biodiversitat i connectivitat ecològica, el paisatge, el patrimoni cultural i natural), els plans i programes de rang superior que afecten a la protecció ambiental, els objectius i criteris ambientals proposats pel Pla Especial i una avaluació de les alternatives plantejades a l’hora de la seva elaboració.

Tota aquesta documentació la vam rebre tots els Grups Municipals de l’oposició el passat dia 4 d’agost (excepte l’Estudi Ambiental Estratègic, que no ens va arribar fins el dia 10). El dia 10 ens vam reunir amb l’equip tècnic encarregat del Pla d’Extractives, per fer-li arribar unes primeres consideracions, i continuem treballant els documents a fons per fer arribar les nostres esmenes al Pla Especial.

Agost 2015: l’AUP treballa sobre el Pla d’Extractives de cara al setembre