El passat mes de juny es va aprovar un dels punts més importants del que portem de mandat: la publicació de l’Avanç del POUM, és a dir, el document que recull els criteris generals de com ha de ser Rubí durant els propers 15 o 20 anys.

L’urbanisme és apassionant a l’hora que avorrit, però marca molts aspectes de les nostres vides: les d’ara mateix i les de futur, per això insistim en que és necessari fer un esforç extra per fer arribar totes aquesta informació a totes les veïnes de Rubí. I ja avancem que des de l’AUP ho farem, barri a barri. 

De moment, aquí teniu un mapa interactiu amb tota la informació i que anirem ampliant.

També hem publicat una pàgina al Diari de Rubí per explicar tots aquests canvis.

Resulta evident que, tenint un POUM vigent des del 1981, aquest mandat les que estem aquí sentades, com a representants, i totes aquelles que aconseguim implicar, tenim una responsabilitat i un repte important: tirar endavant un nou POUM a Rubí. 

Si hi ha un aspecte positiu d’anar tant tard, és que ara ja tenim certeses sobre la crisi climàtica, sobre el model productiu, sobre els elements que ajuden a generar cohesió social o sobre l’especulació i la gentrificació dels barris. Tenir totes aquestes certeses així com tota la informació que l’equip redactor del POUM ha anat abocant, ens ha de permetre dissenyar un bon POUM i corregir tots els errors que s’havien comes als anteriors intents.

Un dels errors anteriors que aquest cop s’ha esmenat ha estat el de facilitar tota la informació amb transparència: les dades, els mapes, la comissió de seguiment o el consell consultiu han estat eines de treball diferents del que s’havia fet fins ara i que valorem positivament, també les negociacions de l’oposició d’esquerres amb el govern que milloren, una mica, el text que avui es presenta. 

Esperem que després de la publicació de l’Avanç, aquest Ajuntament compleixi amb els acords per fer arribar la informació, amb llenguatge no tècnic, al màxim de població.

Entrant en matèria per no allargar-nos, quina valoració fem des de l’AUP del contingut d’aquest Avanç?

 • Hi ha alguns aspectes positius
  • Es blinden els espais de Can Ramoneda i Can Xercavins com espais naturals i rurals, sense permetre la construcció d’habitatges. Això és un victòria fruit de la lluita ciutadana que es remunta des de la CUC i que ens demostra que si hi ha una ciutadania crítica es poden revertir males decisions.
  • Es preveu construir habitatge en antigues zones industrials, com ara les antigues Cremalleres, IPAGSA o Pich Aguilera, abans que créixer en zones naturals o rurals. Ara bé, haurem d’estar molt alerta que no generem barris que no puguem pagar i que estiguin destinats, únicament, a certs tipus de rendes perquè llavors tampoc estarem responent al repte de generar una ciutat cohesionada.
  • Celebrem que tampoc es consolidi el model d’urbanització i que s’aposti per la densitat en el nucli urbà, fet que permet una gestió urbana sostenible tant en la mobilitat com en el consum de recursos naturals, entre d’altres.
  • Un altre aspecte que destaquem com a positiu és la creació de l’anella verda i la recuperació de la riera com a eix natural de la ciutat, malgrat falta ambició a l’hora de recuperar espais a banda i banda de la riera. 
  • I, finalment, que s’ha incorporat la perspectiva de gènere, caldrà veure com es concreta en el detall, però es reconeix l’aportació de l’urbanisme feminista i per tant, que per a viure en una ciutat inclusiva, segura i cohesionada és indispensable pensar en la diversitat de vides que l’habiten i incorporar amb força la prioritat de la vida peatonal al carrer i la cohesió social. I per tant: ombra i verd, espais d’estada, equipaments, la rebaixa substancial del trànsit privat, un disseny de carrers i places que fomentin l’estada i la relació (lluny del mobiliari dissuasori o les places dures) o l’adaptació del model d’habitatge a la variabilitat dels cicles de vida i els models familiars
 • En general estem d’acord amb els principis que guien aquest Avanç, el problema el trobem quan aquests es concreten al mapa:
  • S’aposta per un creixement de 6.000 habitatges, que segons el POUM correspon a un escenari baix-moderat. Aquest creixement no és fruit dels naixements, sinó que bàsicament és conseqüència , en gran part, de l’expulsió d’habitants de ciutats com Barcelona o Sant Cugat, fruit del monocultiu turístic. Ens preguntem si Rubí ha d’assumir les externalitzats d’aquest model de ciutat, tenint en compte que el Sol No Urbanitzable de Rubí ja es troba actualment en una situació de “pressió severa”.
  • A més, tant el consell consultiu, com les enquestes realitzades es demanava un creixement encara més baix, fet que no s’ha respectat. Des de l’AUP també qüestionem aquestes previsions de creixement.
  • Pensem que s’ha explorat molt poc la possibilitat de rehabilitar el parc d’habitatge antic, la diversificació del parc d’habitatge i els models d’ús i tinença, o l’expropiació de grans tenidors, que permetria no haver de construir tants habitatges.
  • De les zones on es preveu fer nous habitatges ens preocupa especialment el que es preveu en les zones de Can Pujol, l’antiga FICOSA i Can Sedó. Si bé és cert que fruit de les negociacions, el govern ha rebaixat 5 de 20 hectàrees la previsió de construcció d’habitatges a Can Pujol, es mantenen els dubtes sobre com es mourà tota la gent que visqui en aquella zona (ja actualment molt congestionada). Al debat de les eleccions municipals, només l’AUP va anticipar la preocupació per aquest nou macrobarri.
  • Volen construir habitatges a la zona de Can Sedó, compresa entre el torrent de Ca n’Oriol i el torrent dels Alous, és especialment preocupant i de miopia política. Una zona d’horts, de camins i d’aigues, amb la bassa dels Alous a tocar, que podria ser un gran parc i un pulmó verd, que falta ens fa! A més segons la nova llei de restauració natural, aprovada recentment a la Unió Europea, cal caminar cap a recuperar espais com aquest i no cap a trinxar-los amb més construcció. Can Sedó està catalogat com a Sòl rústic protegit de valor agrícola i volem que així continuï sent.
  • També ens preocupen que es projectin creixements a les terres de Can Sucarrats i a l’avinguda de l’Electricitat, tenint en compte que hi ha una linia d’alta tensió sense previsió de retirada. 
  • Hi ha una altra raó important per qüestionar aquests creixements, com a ciutat podem assumir créixer en nombre d’habitants si amb la població actual ja tenim mancances importants per garantir els serveis públics que necessitem?
  • I com hem denunciat vàries vegades, també ens preocupa que s’hagin continuat les modificacions puntuals del planejament vigent a sectors centrals com Pich Aguilera, Vapor Nou i Escardívol, condicionant en gran mesura el nou POUM. El govern ens dirà que la ciutat no pot parar, nosaltres veiem que no pot parar de fer pedaços. 

També ens queden molts dubtes per resoldre fruit de la falta de concreció, per l’etapa del POUM en que estem i dels dubtes que ens genera el què hem vist fins ara, tant allò que ja està sobre el mapa o allò que no està i que pensem que ja hauria de sortir:

 • No consten aparcaments perimetrals, bàsics per canviar la mobilitat cap a una de més sostenible.
 • Tampoc sabem com es revertirà l’ús provisional d’aparcament (que fa més de 15 anys que és provisional)  que es troba a les zones verdes.
 • No consta quins són els espais destinats a ús agrari, bàsics per avançar en la sobirania alimentària i no ser tan dependents d’altres territoris.
 • Tampoc està sobre la taula com facilitem la connexió a peu, en bicicleta o patinet entre les urbanitzacions i el nucli urbà?
 • O què farem amb la zona del Vapor Nou?
Intervenció al ple municipal de juny de la regidora de l’AUP Marina Dolset Manchó
Què diu l’Avanç del POUM sobre el Rubí del futur?
Etiquetat a: