El Barri de Les Torres és un dels principals barris de la ciutat. Com d’altres barris de l’àrea metropolitana i de la pròpia ciutat, va ser creat des de zero la dècada dels 70, inicialment sense ni tan sols serveis i equipaments. En els seus orígens es va nodrir de la migració de parelles joves provinents de la resta de l’Estat i, des de principis del segle XXI, de persones de fora de l’Estat que han pogut rejovenir un barri que estava en procés d’envelliment per la manca de permanència de la població. Recordem que tot Rubí ha crescut ràpidament des de la segona meitat del segle XX gràcies a l’arribada de persones nouvingudes.

Les Torres és una zona amb característiques pròpies. D’una banda,

.
  • es troba molt ben situada: cèntrica, ben comunicada, propera als principals equipaments de la ciutat
  • disposa en el propi barri d’alguns equipaments o espais comunitaris dinàmics com una escola, equipaments esportius, abundants places, cert verd, el local de l’AVV o també en alguns moments de la seva història la pròpia església de Santa Maria.
  • té un teixit comercial i de restauració vius i amb personalitat pròpia que fan servei al propi barri, però també té negocis que són pol d’atracció de persones d’altres zones.
  • les seves places acostumen a ser espais on la gent del barri es relaciona i hi passa l’estona i, per tant, estan plenes de vida, tant a les terrasses dels bars com en els espais comuns.
  • és travessada per gent d’altres barris camí de l’estació dels FGC, de l’OAC o del Rubi Forma, entre d’altres.
  • els habitatges són antics però espaiosos, ben il·luminats i ventilats (amb un preu en termes unitaris elevat, segons el PLH).

De l’altra banda,

  • com d’altres barris, segueix els patrons constructius del franquisme, amb grans blocs d’habitatge envoltant places, que suposen molta concentració de població en poc espai,
  • a més té una alta densitat de població poc permanent, essent des dels seus inicis una zona de pas,
  • ha arrossegat també des dels seus orígens connotacions d’inseguretat: “el barri de Les Torres – Rubi 2000 havia carregat amb certes connotacions d’inseguretat ja molt abans de l’arribada de la immigració extracomunitària. Sempre havia estat un lloc d’oci, un punt de reunió els caps de setmana, un espai on s’hi trobava molta gent. Aquesta percepció ha anat basculant segons el període i les seves circumstàncies, i les connotacions d’inseguretat han aparegut i desaparegut cíclicament” (Les Torres – Rubí 2000. Història i vida. Ajuntament de Rubí, 2010. p. 46). 

Així doncs, el barri té moltes condicions que són la base d’un lloc on viure amb dignitat, però recull també algunes de les dificultats derivades d’aquest tipus de dissenys urbans dels anys 70. Actualment ens trobem que en aquest context generalitzat de crisi i potser sobretot de crispació social, s’estan produint conflictes de convivència o incivisme en determinades zones, i en ocasions fets delictius. Aquests esdeveniments estan tenint un ampli ressò entre la població a través de les xarxes socials (però no només), en part possiblement per la centralitat del barri dins la ciutat.

Aquestes queixes sovint tenen a veure amb l’actuació de persones o grups aïllats sobre els que es pot acotar una intervenció ja sigui social o també policial, o amb algun establiment concret. Certament, s’han reforçat ja fa un temps certes intervencions en la zona. Però el fet és que les actuacions d’aquestes persones arriben necessàriament unides a una percepció col·lectiva d’inseguretat i una realitat de crispació i conflicte social. No podem oblidar el fort impacte de la crisi i de les mesures de confinament i aïllament derivades de la gestió de la pandèmia en el debilitament del teixit social de la nostra ciutat. 

Per això des de l’AUP entenem que es fa necessària una actuació coordinada i amb recursos suficients, més enllà de les intervencions policials puntuals o de l’actual dinamització comunitària. Creiem que cal revertir la situació d’assenyalament que està vivint el barri, que cal reivindicar Les Torres com un lloc per al bon viure, que cal defugir de les crides que simplifiquen la realitat amb propostes només policials. Creiem que per a assolir tot això, cal apostar col·lectivament pel barri, destinar-hi més recursos, concertar accions amb altres administracions, i cercar el finançament necessari per a dur-les a terme, tot adaptant l’abordatge a la diversitat de necessitats que ens trobem (soroll, civisme, convivència o actes delinqüencials, que es donen normalment en zones determinades). I creiem també que, sense defugir temes, cal evitar entrar en debats estèrils que es nodreixen de xifres i fins i tot informacions falses o manipulades, com a arma política per a guanyar vots o poder.

Creiem que aquesta és una oportunitat per tal de pensar una actuació global en un barri de la ciutat que pot esdevenir ampliable a d’altres zones del nostre municipi on es detecten necessitats similars, i fins i tot esdevenir exemple per a d’altres municipis.

A l’Alternativa estem promovent des de l’inici de la pandèmia i la situació de crisi, aïllament i crispació, debats i propostes pràctiques entorn les polítiques comunitàries i de seguretat que ens ajudin a avançar en el desenvolupament de vides lliures i resilients a curt, mig i llarg termini. Us deixem aquí un exemple relacionat amb oci juvenil, i aquí i aquí dues reflexions sobre por, comunitat i seguretat, però en trobareu més a la web.

Pensem que cal una correcta i acotada actuació policial (actualment la policia, especialment la local, està sobrecarregada amb responsabilitats que no li pertoquen davant la manca de presència i recursos d’altres àrees), de la coordinació de diversos serveis municipals, de l’aportació de recursos per a acompanyar i enfortir les relacions veïnals i reduir la desigualtat i la pobresa, així com del treball concertat amb la Generalitat i d’una extrema responsabilitat política que defugi utilitzar aquesta qüestió en benefici propi i no de la comunitat.

Fins el moment sabem que l’Ajuntament de Rubí ha intensificat les actuacions al barri a través del programa de la Diputació “Barris i comunitats motors de transformació social” (que inclou actuacions entre gent jove a través de l’esport, i de formació i cerca de feina), o que s’ha incrementat la col·laboració i coordinació policial, entre d’altres. Des de l’AUP, i gràcies a converses amb diferents veïns i veïnes, proposem al Ple de juliol de l’Ajuntament de Rubí una major aposta pel barri a través de tot un seguit de mesures, que evidentment poden modificar-se a partir del debat entre grups polítics o amb el veïnat del barri.

Coordinació entre àrees i paper de la policia

D’una banda, i davant la demanda concreta que fa el veïnat respecte la intervenció policial, proposem que de forma temporal i excepcional es mantingui la presència al barri d’una parella de policies (locals o de Mossos) mentre no es redueixin les situacions conflictives. Proposem mantenir i, quan s’escaigui reforçar, la coordinació policial (Mossos i Policia Local) amb els diversos serveis de l’Ajuntament o de la Generalitat (mediació, serveis socials, salut, etc.) per a fer un abordatge transversal i efectiu de les situacions conflictives que puguin estar associades a situacions d’exclusió social. Finalment, estudiar la implantació d’una prova pilot, coordinada amb la Generalitat de Catalunya d’un sistema de prescripció i intervenció social de proximitat en l’àmbit de la salut, per tal d’abordar en el propi barri les situacions de vulnerabilitat social associades a aïllament, solitud en la gent gran, salut física o mental, manca d’expectatives en la gent jove, etc. Aquest programa es podria implantar progressivament a d’altres zones de la ciutat.

Comunitat i suport veïnal

De l’altra banda, demanem que s’inclogui definitivament en el pressupost i pla d’inversions 2024 la rehabilitació d’una part dels Antics Cinemes per tal de donar a l’equipament un ús comunitari que caldria decidir amb el veïnat. Creiem que l’actual OAC i els serveis que allà es desenvolupen es podrien integrar amb aquesta altra part del local per trencar l’aïllament en el que es troba el servei. Així mateix, caldria no oblidar a mig o llarg termini la rehabilitació de la resta dels Antics Cinema.

També proposem la implementació, com ja existeix a d’altres municipis amb força èxit, d’un programa d’ “escales actives” (que es podria aplicar progressivament a altres zones de Rubí) que permeti fer acompanyament, formació, mediació i assessorament a les escales veïnals quan es produeixin conflictes de convivència (brutícia, soroll, impagament de quotes o qualsevol altre conflicte de convivència). 

La convivència veïnal es pot veure també afectada per què la situació de crisi i manca d’accés digne a l’habitatge provoca que part de les vivendes del barri no tinguin accés regular a la llum o l’aigua. Per això proposem que sempre que sigui possible l’Ajuntament regularitzi la situació dels subministraments energètics i de l’aigua per aquelles persones en situació de vulnerabilitat social acreditada.

Així mateix, proposem la recuperació de la iniciativa veïnal del mercat de segona mà periòdic al barri, així com d’altres iniciatives que es puguin proposar i fomentin la relació i la xarxa veïnal, així com incorporar l’escola Montessori al programa de Patis Oberts per esponjar l’ús de les places per al joc. Evidentment, creiem que també caldria dotar de permanència aquelles actuacions de dinamització infantil i juvenil que es desenvolupen al barri que ja estiguin funcionant amb èxit. 

A la vegada proposem intensificar la intervenció socioeducativa en els espais on es té detectat que acostumen a produir-se conflictes relacionats amb civisme i soroll, especialment de forma preventiva però no exclusivament. En primer terme a través d’accions socioeducatives, de mediació i de foment de la corresponsabilització amb l’entorn i el veïnat (missatges de silenci en tancar els locals, interacció i escolta del veïnat, etc.). En segon terme amb un abordatge específic i especialitzat per a la gestió de conflictes d’àmbit social a l’espai públic. 

Cosim la ciutat: connexió entre barris i amb el centre

Creiem que seria profitós i molt senzill traslladar part de l’activitat cultural de petit format que es dóna de forma periòdica als carrers i places del centre cap a Les Torres, per a fer més permeable la ciutat i el barri.

També proposem la pacificació del trànsit en el tram del Passeig de Les Torres que separa la plaça Constitució de la Plaça dels Nens, tot aprofitant per a millorar la connexió a peu i en VMP entre la zona centre (al Nord) i el 25 de setembre (a l’Est) amb Les Torres i el barri de Ca n’Alzamora i Can Vallhonrat (al Sud). Actualment la connexió d’aquestes zones de Rubí queda tallada per l’alta densitat de trànsit motoritzat en aquest tram del Passeig de Les Torres. 

Neteja, manteniment i verd urbà

Imatge: https://eskocells.blogspot.com/2021/12/cuida-lescocell-pagina-web-de.html

Donat l’ús intensiu de les zones comunes que té el barri (entre la població que hi viu i la que hi passa), proposem incrementar la freqüència dels serveis de neteja amb aigua a pressió.

També proposem millorar l’estat de manteniment i conservació dels jardins del barri a partir d’una intervenció que els converteixi en jardins d’ús i cura comunitària. Caldria substituir progressivament les gespes purament decoratives per altres herbàcies i per plantes autòctones i de baix consum hídric, tot permetent i fomentant la col·laboració veïnal en la cura de plantes i jardins (que en algunes zones de Rubí es produeix de fet de forma espontània). 

Participació

Una proposta com la que presentem al Ple no es pot realitzar al marge o més enllà del veïnat. Per això proposem crear una taula de treball al barri oberta a tota la població que hi viu, amb un paper rellevant de les entitats com a dinamitzadores, per a poder fer seguiment dels acords de la moció i en general de les intervencions al barri, així com propostes d’avaluació i millora. 

Caldrà també calendaritzar a curt, mig i llarg termini les accions així com assignar-hi els recursos necessaris per a dur-les a terme correctament, tot cercant finançament i col·laboració en les diverses administracions. 

Promovem els nostres barris. Promovem Les Torres!
Etiquetat a: