Ple municipal extraordinari. Dijous 11 de juliol de 2019. Podeu veure el Ple aquí, a la web de Ràdio Rubí

Després del Ple de constitució de la corporació municipal que es va fer a l’auditori de la Biblioteca el 15 de juny, s’ha celebrat, un mes després, el Ple Extraordinari on, entre d’altres coses, es defineix el cartipàs polític, les retribucions dels càrrecs electes o els càrrecs de confiança.

Qüestions totes elles que són un dels eixos clau del posicionament de l’AUP, com podeu veure a https://www.auprubi.cat/qui-som-2/economia-interna-i-retribucions/

Aspectes no sotmesos a debat

En aquesta sessió s’ha informat dels decrets d’alcaldia relacionats amb l’organització municipal:

  • organigrama polític: quines àrees i serveis existiran aquest mandat, quin regidor o regidora se n’encarregarà i quin personal tècnic s’adscriu a cada una.
  • quins seran els membres de la Junta de Govern Local (tots els regidors i regidores socialistes, llevat Annabel Cuesta Fabré)
  • qui tindrà les tinències d’alcaldia (Moisés Rodriguez Cantón, Maria del Carmen Cebrian Ordóñez, Rafael Güeto Ortiz, Juan López Núñez i Yolanda Ferrer Polo, en aquest ordre)
  • quines seran les tasques de la Junta de Govern Local, que no caldrà que passi pel Ple. Aquí hem de dir que té moltes atribucions, entre elles algunes clau com les relacionades amb la compra o alienació de patrimoni fins a un valor de 3 milions d’euros. Creiem que això resta atribucions al Ple com a espai de deliberació de la política local, i atribueix un poder d’acció sense el control del Ple al govern actual. De totes les tasques de la Junta de Govern Local, s’han sotmés a votació només dues: l’establiment de sancions per infraccions relacionades amb la tinença d’animals perillosos i l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària. L’AUP ens vam abstenir, donat que no aprovem una Junta amb tantes competències, però no eren les rellevants les que se sotmetien a votació.
  • i finalment, quins seran els grups municipals del Ple: PSC, ERC, ECP, C’S, VxR i AUP.

Qüestions sotmeses a debat i votació

Pel que fa a les qüestions sotmeses a debat i votació, tres estaven relacionades amb la periodicitat de les reunions:

  • periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, que seran el darrer dijous hàbil de mes a les 17h. El Ple d’agost es farà la primera setmana de setembre.
  • periodicitat de les sessions ordinàries de la junta de govern local, que seran els dimecres a les 12h.
  • periodicitat, creació i composició de les comissions informatives permanents: alcaldia i transparència, projecció de la ciutat i desenvolupament econòmic local, serveis centrals i personal, drets socials i ciutadania i territori. Són de fet les mateixes que el mandat anterior, i es corresponen a cadascuna de les grans àrees d’acció municipal. Les reunions seran el dijous anterior a la sessió del Ple, per la tarda.
  • es va crear també la comissió especial de comptes

En tots aquests punts, en els quals de fet no hi ha hagut debat ni cap intervenció de partits, el nostre vot va ser favorable. Malgrat no hem participat de la seva definició, suposen continuar la periodicitat i comissions que ja estaven establertes.

En aquest Ple també s’ha fet el nomenament dels regidors i regidores del govern que aniran com a representants a altres òrgans col·legiats com per exemple l’assemblea de la Federació de Municipis, el Ple del Consorci de Normalització Lingüística, l’assemblea del Consell Esportiu del Vallès Occidental, etc. En aquest punt ens hem abstingut, ja és quelcom que competeix purament a l’equip de govern.

I, finalment, el tema que ha ocupat el debat únic i central d’aquest Ple: l’establiment del règim de dedicacions, retribucions, personal eventual i assistències dels membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals

Recollim aquí l’argumentació de la nostra regidora, que va remarcar que remunerar els càrrecs de representació política va ser, en el seu moment, un assoliment en l’aprofundiment democràtic, per tal d’evitar que els llocs de representació política a les institucions els tingués només qui tenia prou diners i propietats per a poder-s’ho permetre. És a dir, els homes rics.

Avui en dia, en canvi, l’aprovació de retribucions i dedicacions com la que s’ha fet a l’ajuntament converteix aquesta remuneració en un mode de vida per tot un grup social, que en general la població identifiquem ja com una ‘casta’, trencant de socarrel amb el que havia estat en el seu moment un aprofundiment democràtic.

Aquesta “casta” s’alimenta a si mateixa rotant-se en els espais de poder, compartint o cendint-se cadires i sovint -no sempre, faltaria més- prioritzant els interessos del propi grup o la pròpia carrera per damunt dels col.lectius.

L’aprovació d’increments en les retribucions es fa avui a Rubí però s’ha fet també a molts municipis, enmig de notícies diverses sobre pactes polítics que poden tenir la seva lògica dins d’aquest sistema, però que també són inverosímils o conflictius,

Tot plegat, contribueix a incrementar la poca credibilitat que té la ciutadania respecte la política institucional.

Per l’Alternativa d’Unitat Popular aquest és un dels eixos clau del nostre treball, en el marc del què entenem per aprofundiment democràtic, higiene democràtica, municipalisme. Tenim una proposta clara i expressada públicament en el nostre pla de treball, i per això no només assenyalem la proposta de  qui governa, sinó que també posem alternatives damunt la taula.

Alternatives que quan les poses en l’espai comú comú poden tenir punts negociables, és clar. Però que estan ben lluny de la proposta pactada entre PSC i En Comú-Podem, en la qual de fet no hem estat ni tan sols subjectes de la negociació. 

Per tant, el nostre NO és conegut i previsible per a totes les presents. Aquí venen algunes dades significatives:

DiferènciaSalari anual / personaIncrement anual brutProposta
AUP
Regidores amb delegació,
totes al 100% de jornada,
amb possible entrada d’un nou partit de govern. 
Ens sembla excessiu.
Celebrem però la proporcionalitat entre els sous de jornada sencera i parcial.
De 52.000
a 60.000€
72000€ 40.000€
AlcaldessaDe  56000 a 72000€6.000€55.000€
AssessoresGovern  39.000 a 50.000€
GM de 15.000€ a 25.000€
44.000€0€
OposicióPortaveu de 33.000 a 35.000€ o 38.000€
Règim assistències de 15.000€ a 18.000€
22.000€

Tot i que ens sembla correcte regular l’assistència
15.000€ o 20.000€

Més enllà dels salaris, la nostra postura respecte l’existència de personal eventual nomenat a dit és també coneguda i explícita. Són els anomenats assessors i assessores, ja siguin del govern o de grup municipal. 

Creiem que si es necessita personal tècnic especialitzat per fer suport a les accions de govern cal buscar-lo dins de la pròpia plantilla municipal, i en cas de no trobar la persona adequada, cal fer aquesta selecció mitjançant un concurs públic. I cal que les seves tasques estiguin assignades a projectes determinats en el temps. 

Tampoc creiem que el pressupost municipal hagi de suportar, a més de l’assignació de 1.900€ mensuals mínims que ja rebem cadascun dels grups municipals que estem aquí, el cost de personal que ens assessori: si algun partit en vol tenir, que se’l costegi amb els propis fons del grup municipal. 

Finalment, només dir que aquest mandat, com els anteriors, la nostra portaveu no es quedarà els 35.000€, compatibilitzarà la tasca de portaveu amb la seva feina a mitja jornada, i donarà la part del sou que excedeixi d’un màxim de 20.000€ bruts a l’assemblea de l’AUP, per als fins que aquesta decideixi. 

Ple per l’aprovació del cartipàs, les retribucions, i +
Etiquetat a: