Regidors Ple Che Guevara

En la Junta de Portaveus del passat 21 d’octubre, des de l’AUP portava tres mocions: estudi de la municipalització de serveis, inclusió de clàusules socials en els contractes dels Ajuntaments, i impuls d’un paquet de mesures per fomentar l’ocupació. A més, en presentàvem dues més a instància de la PAH i de l’AMPA de l’Escola Bressol Sol Solet.

Les nostres mocions van ser acollides amb bons ulls. En primer lloc, ICV i ERC es van mostrar favorables a la moció per estudiar la municipalització dels serveis externalitzats, igual que el PSC, que va matisar que hi estarien oberts en certs serveis, però no en les grans contractes, de moment. A proposta del PSC, vam acceptar canviar la creació d’una Oficina Municipal per la creació d’un Equip Tècnic, i també que la comissió de control estigués formada només per tècnics, i no per tècnics i representants dels grups municipals com demanàvem, ja que des del grup socialista es considera que aquesta comissió no seria operativa si no fos exclusivament tècnica. A canvi, però, es va incloure que cada tres mesos, aquesta comissió tècnica haurà de passar comptes en el marc de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, i que ha d’estar designada abans d’acabar l’any 2016.

També els mateixos grups, així com CDCVR, van veure bé la moció per incloure clàusules socials en els grans contractes de les empreses – que en aquest cas se centra en el contracte de la neteja viària, una de les grans contractes que s’ha de signar al juny de 2016.

Finalment, i pel què fa a ocupació, vam acordar amb l’equip de Govern que estudiaríem les esmenes que hi volguessin fer, fins el dilluns abans del Ple, i finalment vam acordar eliminar un punt que feia referència a l’ocupació de les dones (per presentar una moció més específica en aquest sentit), també el punt referent a la recerca de finançament ètic (també per presentar una altra moció més específica), i el de la creació del Viver de Cooperatives, que també es treballarà en una moció més específica, i que ha quedat vinculat, en aquesta primera moció, al projecte del Catalonian Innovation Triangle entre Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola (amb les quals des de l’AUP comencem a tenir converses).

Respecte a la moció de l’AMPA del Sol Solet – que reclamava la climatització de l’equipament de manera adequada –, l’equip de govern ja ens va contestar al juliol, en una comissió informativa, que aviat tindrien el pressupost i que ja s’estava a sobre d’aquest tema (veure entrada). Des de l’AUP consideràvem que, si l’equip de govern es comprometia amb l’AMPA de l’Escola Bressol, no hi havia necessitat de presentar una moció, però en tot cas era el Govern qui havia d’assumir aquesta responsabilitat, i no el nostre Grup Municipal. Finalment, i després que l’equip de Govern es reunís amb l’AMPA, es va presentar per acord de la Junta de Portaveus una moció amb un redactat diferent.

Finalment, i a instància de la Plataforma d’Afectats Per la Hipoteca, vam presentar una moció que demana mesures per l’habitatge, relacionades amb l’aplicació de la ILP d’Habitatge.

Respecte a les mocions dels altres grups, Veïns Per Rubí i Ciutadans van retirar les seves, mentre que PP tornava a presentar una moció en la línea de la que havia retirat en el ple anterior sobre convivència entre catalans i espanyols (veure entrada), amb esmenes per part del PSC.

Sobre la moció de CDC, tot i que no vam poder fer arribar al portaveu les nostres esmenes el mateix dia, sí que valoràvem que el servei de recollida de restes de poda a les urbanitzacions ja existeix, i que és un dels punts del nostre Pla de Treball millorar-lo, i si pot ser amb la implantació d’un sistema de recollida porta a porta. Així doncs, vam acordar diverses transaccions amb el Grup Municipal de CDC i vam presentar la moció de manera conjunta, canviant el punt de la implantació de punts verds pel punt de realitzar un estudi sobre el millor sistema, i afegint alguns acords més.

Pel què fa a ICV, vam sumar-nos a la seva moció sobre polítiques d’habitatge. Pel què fa a la de beques menjador, també vam decidir sumar-nos-hi. En la nostra opinió, aquesta moció hauria estat més adequada presentar-la al Consell Comarcal, ja que és l’òrgan competent en la matèria i del govern del qual en forma part el grup d’Entesa, que inclou també ICV – i concretament, el portaveu d’ICV a Rubí és membre del govern comarcal, ocupant la vicepresidència tercera. La moció de beques menjador, així com la d’habitatge, es van acabar presentant com a acord de la Junta de Portaveus.

Sobre les mocions d’ERC, vam comentar que no estàvem d’acord en el canvi de nom de la Rambla del Ferrocarril pel de Rambla de Lluís Companys, però que sí que donaríem suport a la resta de la moció que defensa l’honorabilitat del president Companys. No ens semblava bé reclamar un canvi de nom a la Rambla quan ja existia una plaça amb el nom de Lluís Companys, ja que podia semblar que la plaça i el barri on s’ubica no fos prou «digna» per dur el nom del President. També hi trobàvem a faltar referències al procés participatiu que, segons va explicar ERC a la premsa, s’hauria d’obrir per tal que els veïns decidissin el nou nom de la plaça; procés que tampoc ens semblava bé pel fet que es permetés participar per decidir el nom de la plaça però no el de la rambla. Finalment, i després que ERC transaccionés la moció amb altres grups municipals, es va acordar dignificar la plaça amb una escultura dedicada al President.

Per últim, vam comentar al PSC que la moció sobre la violència masclista no incorporava res a nivell local i que es podria fer, com per exemple la millora del recurs de la casa d’acollida per a dones víctimes de la violència masclista. En aquest sentit, l’AUP prepararà una moció específica per tal que de condicionar la casa d’acollida.


Sentit de vot en els punts de l’ordre del dia

PART RESOLUTIVA

2) Dació de compte del decret del Regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals núm. 2015003139, de 23 de setembre, sobre l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2016: NO ES VOTA

Es dóna compte de l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2016, que està subjecte a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària, i que marca que correspon al Govern fixar els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic relatius als tres exercicis següents. Per al període 2016-2018, el Consell de Ministres del 10 de juliol de 2015 estableix els límits de l’1,8, el 2,2 i el 2,6 respectivament.

3) Aprovació inicial de les bases del Concurs de cartells de Carnaval: A FAVOR

Les bases aprovades inicialment s’han de sotmetre a informació pública, com a mínim, per un termini de vint dies i, un cop aprovades definitivament, s’ha de publicar el text íntegre al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació, amb referència al DOGC. Durant aquest termini, qualsevol persona podrà consultar l’expedient a les oficines del Servei de Promoció de la Cultura (c/ Aribau, 5; a l’edifici de la Bilbioteca Municipal Mestre Martí Tauler) i formular al·legacions per escrit.

4) Declaració d’especial interès municipal de les obres de rehabilitació de la façana de l’edifici situat al carrer Monturiol, 20-22, als efectes de la bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres: A FAVOR

En compliment de l’Ordenança Fiscal núm. 6 (veure ordenança), es concedeix una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les obres destinades, entre d’altres, a reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis.

5) Declaració d’especial interès municipal de les obres de rehabilitació de la façana de l’edifici situat al carrer Vapor, 5, als efectes de la bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de l’exempció de la taxa per llicències urbanístiques: A FAVOR

En compliment de l’Ordenança Fiscal núm.17 (veure ordenança), es declara exempt de pagar la taxa per llicències urbanístiques a les obres destinades a rehabilitació d’edificis catalogats, inclosos en el pla especial de protecció del patrimoni, així com les obres de reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis. També es concedeix una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les obres de rehabilitació d’edificis catalogats, inclosos en el pla especial de protecció del patrimoni, segons el què s’estableix en l’ordenança fiscal núm. 6 (veure ordenança).

L’edifici en qüestió es troba dins de l’àmbit del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Rubí, en un àmbit de Protecció Ambiental (A1, Conjunt urbà del nucli històric).

6) Resolució de les al·legacions presentades per Fomento de Construcciones y Contratas, SA sobre la revisió de preus del període 2008-2011 del contracte de servei de recollida de residus municipals i neteja viària: A FAVOR

L’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, adjudicatària dels serveis de recollida de residus municipals i neteja viària des de l’any 2007, va presentar un escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial de la revisió de preus del període 2008-2011, una revisió que resultava amb una liquidació favorable a l’Ajuntament de 360.095,73€. L’empresa presenta tres al·legacions a aquesta aprovació, i l’Ajuntament les desestima totes excepte una, que li dóna deu dies hàbils a l’empresa per presentar, desglossats i detallats, els costos corresponents al concepte de l’aplicació del Plus Conveni.

7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) Desestimació del recurs de reposició interposat per SOREA, Societat Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, contra l’acord del Ple de 26 de febrer de 2015, pel qual se li requereix l’execució de diverses obres: A FAVOR

El Ple del 29 d’octubre va desestimar fins a 8 recursos de reposició interposats per SOREA, empresa adjudicatària del servei d’abastament d’aigua de Rubí. En tots els casos, es tracta d’obres pendents de l’any 2014, uns projectes constructius presentats per la pròpia empresa, i que l’Ajuntament li requereix que executi, ja que no les ha iniciat de manera voluntària. Amb diverses al·legacions, SOREA intenta no executar aquestes obres (incloses en el seu propi projecte), presentant recursos de reposició.

16) Crear la Comissió Informativa Especial de transparència i bon govern, amb funcions d’estudi, informe i consulta en assumptes de transparència, accés a la informació pública i bon govern: A FAVOR

A proposta de l’AUP, Ciutadans i CDC al Ple del mes de juliol (veure entrada), es crea la Comissió Informativa Especial de Transparència i Bon Govern, integrada per 3 membres del PSC, 3 d’ERC, 2 de C’s, 1 de l’AUP, 1 d’ICV, 1 de CDC, 1 del PP i 1 de VR. La presidència de la Comissió, que es reunirà trimestralment, serà rotatòria, començant pel grup més petit.

17) Assumptes urgents

Abans de passar a la part de control, es va aprovar un assumpte urgent, a proposta d’ICV, una moció de suport a la Marxa contra les violències masclistes del proper dia 7 de novembre.


B) PART DE CONTROL

*Només s’especifica el grup que presentava la moció originalment

18) Moció de l’AMPA del Sol Solet: ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

19) Moció per sol·licitarla convocatòria de la Taula Especial de Desnonaments i informació sobre les actuacions en matèria d’habitatge que ha realitzat l’equip de Govern (ICV): ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

La moció demana la convocatòria de la Taula Especial de Desnonaments, que no es convocava des del 10 de juliol, i un seguit d’informacions: quines mesures es duran a terme davant la suspensió pde la Llei d’Habitatge i Pobresa Energètica, quants pisos té la borsa de lloguers, quantes demandes d’habitatge han arribat des de la Taula d’Emergències socials, quantes han demanat les prestacions econòmiques d’especial urgència, el seguiment de Serveis Socials…

20) Moció amb motiu de l’augment d’assassinats masclistes dels darrers mesos (PSC): ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

Presenta tot un seguit de demandes a la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol per fer una aposta clara per la tolerància zero envers la violència contra les dones, amb increment de recursos, reforç de campanyes de sensibilització, l’aplicació de la Llei de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, crear la Unitat de Coordinació contra la violència de Gènere a cada territori, engegar l’Acompanyament Judicial Personalitzat, activar el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere…

21) Moció amb motiu dels 75è aniversari de l’assassinat del President Lluís Companys (ERC): A FAVOR

Després de canviar la referència al canvi de nom de la Rambla del Ferrocarril per Passeig de Lluís Companys, vam votar a favor de la moció en honor de la memòria del President Lluís Companys, i que es faci una escultura commemorativa a la plaça que duu el seu nom. Des de l’AUP vam voler dedicar un recordatori a totes les persones afusellades pel règim feixista.

22) Moció de suport a la creació de la prestació “Garantia +55”, impulsada per la Unió General de Treballadors de Catalunya (ERC): A FAVOR

La moció dóna suport a la proposta de la UGT “Garantia +55”, que vol garantir una prestació a persones de més de 55 anys que es trobin en situació de desocupació i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. També aposta per un SMI de 1.000 euros, i per accions d’inserció i formació amb continguts reals.

23) Moció per a la inclusió de clàusules socials en els plecs de condicions per a l’adjudicació de serveis (AUP): ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

Amb aquesta moció demanem que es doni compliment a un acord del Ple de juny de 2014, presentat per ICV-EUiA, en què es demanava la inclusió de clàusules socials en tots els contractes de l’Ajuntament. L’objectiu de l’AUP és que es comenci pel servei que s’ha de licitar al juny de 2016, i que és un dels grans contractes municipals, el de servei de recollida de residus municipals i neteja viària.

24) Moció per impulsar un paquet de mesures per fomentar l’ocupació (AUP).

25) Moció per a la recuperació del control sobre els serveis bàsics externalitzats i l’estudi de la seva municipalització (AUP).

26) Moció de suport per exigir una nova llei reguladora del dret a l’habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacionals (AUP, a instància de la PAH).

27) Moció per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques-menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat (ICV): ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

28) Moció per l’establiment de punts verds de reciclatge de poda i jardineria a les urbanitzacions (CDC): A FAVOR.

29) Moció per a la defensa de la convivència entre catalans i de l’Estat de dret (PP): EN CONTRA

Aquesta va ser una de les mocions més polèmiques del Ple Municipal. Des de l’AUP considerem que la situació política al nostre país és excel·lent, i que no hi ha cap perill per a la convivència ni la garantia dels drets i les llibertats de cap ciutadà o ciutadana, per això ens sembla una moció irresponsable, fins i tot perillosa, ja que insisteix en la confrontació i el frontisme. També qüestionem la “superació” del règim franquista del qual parla la moció, i més venint del grup municipal que ve, perquè considerem que els règims totalitaris i repressius s’han de condemnar, combatre i judicialitzar; cosa que el PP mai no ha facilitat. En aquest sentit, vam lamentar que el PSC, que en aquest cas és el grup de l’equip de Govern, donés suport a una moció d’aquest estil, i permetés, amb el vot de qualitat de l’alcaldessa, que quedés aprovada.

30) Precs i preguntes

Podeu consultar totes les preguntes i precs en aquest enllaç.

Etiquetat a: