Els conflictes per la gestió de les obres i la via pública a la nostra ciutat està sent molt present des de la progressiva represa de l’activitat post-confinament. 

La manca d’una bona planificació i coordinació de les polítiques públiques i de la seva execució ocasiona múltiples conflictes i molèsties veïnals. Les queixes són contínues i recurrents des de fa anys. 

Sorolls i molèsties veïnals

Els darrers dies l’Ajuntament està realitzant intervencions de manteniment o millora en els carrers de la ciutat durant la nit. A l’AUP hem rebut queixes de veïns i veïnes que no han pogut dormir i que afirmen que no se’ls ha avisat de les obres i el soroll, ni el motiu d’aquestes. 

A través de les xarxes socials se’ns diu des del govern que els treballs nocturns són decidits per l’empresa contractada per una qüestió de salut laboral, donades les altes temperatures diürnes. Ara bé, resoldre el conflicte entre salut laboral i descans de la ciutadania és senzill, quan una administració funciona bé: cal realitzar una bona planificació de les obres que eviti aquests treballs durant els mesos de més calor. Recordem, a més, que treballar en torn de nit té també afectacions per a la salut de treballadores i treballadors.

La manca de planificació, de priorització, i d’una execució àgil de les obres previstes és una de les mancances que fa anys arrossega la gestió municipal. Aquest fet s’agreuja per un manteniment deficitari d’equipaments i vies públiques que en provoca el deteriorament i les queixes veïnals, mentre que en ocasions s’arreglen o milloren espais que donen rèdit electoral al govern (com els carrers més cèntrics de la ciutat), però que no són ni de lluny els més urgents o necessaris.

Explotació laboral en les obres públiques

La legislació permet fer licitacions d’obra amb clàusules socials, i limita les baixes temeràries que poden fer les empreses de la construcció. L’Ajuntament, quan contracta una obra, té l’obligació de vetllar per la seguretat i la salut laboral, així com per evitar l’explotació laboral de treballadors o treballadores subcontractades. És responsable solidari i han de conèixer i fiscalitzar les contractacions laborals, fent una bona coordinació de les activitats empresarials (CAE) que inclou documentar tots els contractes de les empreses contractades i subcontractades.

Tothom coneixem què suposa donar una obra pública a l’empresa que la fa més econòmica: rebaixes en la qualitat dels materials i de l’obra i rebaixes en les condicions laborals de treballadors i treballadores. L’obra del carrer Lourdes s’està executant per 65.000€ menys del preu màxim que fixava el concurs (246.000€).

Aquesta setmana hem conegut la notícia de la intervenció de la inspecció de treball i d’estrangeria en l’obra municipal del carrer Lourdes. Es va produir la detenció de quatre treballadors de l’empresa subcontractada que havien estat contractats de forma irregular.

Des de l’AUP, exigim que el govern de la ciutat intervingui per a garantir que l’empresa contracti correctament a aquests treballadors i s’asseguri que es compleix amb la seva correcta regularització. 

També, que faci una correcta Coordinació d’Activitats Empresarials, i revisi els protocols interns per al seguiment i fiscalització de l’obra pública.

Ineficiències
Etiquetat a: