El nou reglament d’ajuts econòmics per a persones amb escassa capacitat econòmica per al pagament de l’IBI incorporarà dues millores proposades per l’AUP a la Comissió de Tarificació Social. Es tracta de la incorporació de la tarificació progressiva i l’eliminació de la segona vivenda en cas que aquesta fos heretada però continués ocupada pels què hi vivien.

Pel què fa a la tarificació progressiva, s’ha establert que la quantia de l’ajut no pugui ser només del 50% amb un topall de 250€, sinó que s’estableixin percentatges diferents (del 50, del 35, del 20…) en funció dels ingressos del sol·licitant. Respecte a segones vivendes, la proposta de l’AUP és que, en aquells casos que s’hereti una propietat – per exemple, per part d’un dels pares però l’altre hi continués vivint – no es considerés aquesta com a segona residència, ja que això feia que la persona que l’hereta perdés la possibilitat de sol·licitar un ajut a l’IBI.

L’AUP va treballar sobre aquestes propostes amb l’objectiu d’ampliar, encara més, el perfil de persones que es poden acollir a aquests ajuts; i també per a la facilitació d’aquests ajuts a particulars que fomentin el lloguer social. Aquesta proposta, però, no s’ha pogut incloure fins que l’Oficina d’Habitatge no ho inclogui en el seu reglament, i s’haurà de treballar en el marc de la Taula pel Dret a l’Habitatge.

La Comissió de Tarificació Social es va reunir per darrera vegada el passat 18 d’abril, i és l’espai on tots els grups municipals podien fer les seves propostes de millora de les Bases Reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’IBI (podeu consultar les Bases vigents en aquest enllaç).

Aquest reglament és un reglament força complet, i que va donar cobertura, l’any 2015, a un total de 548 persones, de les 900 que el van demanar. Aquesta quantitat doblava els ajuts que es van donar l’any 2014, gràcies a les aportacions que va fer la Comissió de Tarificació Social a les Bases Reguladores anteriors. Les aportacions de l’AUP, en aquest sentit, anaven encaminades a poder donar cobertura a alguna de les sol·licituds d’ajuts que van quedar desestimades l’any 2015 – la majoria de les quals ho van ser per un sol motiu i, concretament, pels motius de superar el nivell d’ingressos i per tenir un altre immoble en propietat.

L’any 2015 es van destinar 91.644,68€ als ajuts; prop de 40.000€ més que els de l’any 2014, i es van doblar tant el nombre de sol·licituds d’ajuts com els expedients que van finalitzar amb l’ajut concedit.

El nou reglament d’ajuts a l’IBI incorporarà dues propostes de l’AUP
Etiquetat a: