Alous 1L’AUP va presentar, el passat 12 de novembre, un seguit d’al·legacions a l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del projecte Connexió ferroviària del Centre Operatiu de Rubí (COR) d’FGC amb el ramal Papiol/Mollet (ADIF)”, que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va posar a informació pública el passat 16 d’octubre.

En primer lloc, demanem que es tingui en compte que l’Estany dels Alous és un espai important com a part del corrector biològic que connecta ecològicament el Parc Natural de Collserola amb altres espais naturals, especialment espais humits propers. La zona dels Alous i el pantà de Can Borrell són les úniques zones humides de Sant Cugat i Rubí, i concretament, la dels Alous és l’única recollida a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya de la Generalitat. En la pròpia memòria del projecte indica que l’espai natural de l’Estany dels Alous és un element natural singular. Aquesta zona està protegida mitjançant una moció presentada per la Junta de Portaveus el desembre de 2012 (veure moció), amb el suport de diverses entitats, i que es va aprovar també al Ple de Sant Cugat. L’Ajuntament de Rubí, de fet, ha fet gestions per intentar incloure l’espai dels Alous dins d’àmbits de protecció supramunicipal com el PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) o el Pla especial del Parc Natural de Collserola, però els tràmits definitius encara no s’han iniciat. Per tant, el projecte presentat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va totalment en contra de l’acord pres en les mocions presentades i aprovades pels Ajuntaments de Rubí i Sant Cugat, i en contra de la voluntat de protecció de zones naturals singulars.

A la memòria presentada pel Departament de Territori i Sostenibilitat es defineix l’objecte de l’estudi del nou ramal, la seva justificació, i el pressupost total per executar l’Alternativa d’actuació proposada (1), que puja a 9.857.919,69€. Aquesta memòria justifica l’actuació proposada perquè “en l’actualitat, els tallers de Rubí d’FGC no disposen de connexió amb la xarxa d’ample internacional, amb la qual cosa es veu limitada (…) l’operativitat que es pot oferir al transport de mercaderies a través de les seves línies“. Però a la memòria no queda clar quin serà l’ús real de les instal·lacions un cop finalitzada l’actuació, ni quins seran els serveis concrets, ni quin serà el retorn econòmic d’aquesta inversió de prop de 10 milions d’euros, ni el retorn social que tindrà l’actuació tenint en compte que FGC, i concretament la línia del Vallès, no transporta mercaderies. El cost econòmic, ambiental (per les diverses afeccions que la mateixa memòria reconeix que provocaria l’actuació proposada) i social que representaria l’actuació fa que el projecte requereixi una justificació molt més clara i detallada des del punt de vista econòmica i de servei. Caldria, doncs, tenir els informes dels serveis concrets que s’oferiran per part de FGC un cop executat el projecte, una justificació del projecte si ja hi ha l’estació de RENFE-Rubí que ofereix el servei de mercaderies, i que a més està infrautilitzada; una justificació de la millora del servei públic que actualment presta FGC i que és el principal objectiu d’aquesta empresa, i una justificació econòmica detallada del projecte que inclogui el retorn econòmic que justifica aquesta inversió de quasi 10 milions d’euros.

Pel què fa a les alternatives plantejades, es diu que s’ha descartat l’Alternativa 0 (no actuació) perquè no es donaria solució al programa de necessitats del Centre d’Operacions de Rubí, un programa de necessitats que no es descriu enlloc de la memòria. Pel què fa a les alternatives plantejades, considerem que en realitat es tracta d’una única alternativa amb dues propostes de mesures correctores, ja que ambdues presenten impactes ambientals molt destacables, tot i que l’alternativa 1 té un impacte menor que la 2. L’alternativa 1, a més, permet mantenir el traçat previst per la via interpolar, tot i que requereix una modificació estructural, que obliga a modificar el projecte constructiu d’aquesta, i incrementant el seu pressupost d’execució. Ja el juliol de l’any 2009, Alternativa Ciutadana de Rubí va presentar al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona en contra del projecte del Vial Interpolar, que suposava una important afectació a la zona dels Alous (veure al·legacions). Des de l’AUP seguim apostant per la preservació d’aquest espai.

Podeu consultar el document sencer de les al·legacions presentades per l’AUP en aquest enllaç.

L’AUP presenta al·legacions al projecte “Connexió ferroviària del Centre Operatiu (COR) d’FGC amb el ramal Papiol/Mollet (ADIF)”