Aquest dimecres 1 de juliol s’ha celebrat el primer Ple del mandat 2015-2019, un Ple extraordinari on s’ha aprovat el cartipàs presentat per l’equip de govern, les retribucions dels regidors i l’estructura política i tècnica per a aquest mandat.

L’ordre del dia constava de 14 punts. En una reunió prèvia al Ple, on van assistir tots els portaveus i on es va treballar sobre una preacta, l’AUP va demanar algunes modificacions:

  • La inclusió de la redacció del POUM com a tasca explícita a realitzar pel responsable de Serveis Territorials, ja que no apareixia en aquesta acta.

  • La inclusió de la coordinació de l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM) com a tasca explícita a realitzar pel Gerent, ja que no apareixia en aquesta acta.

  • Que a tots els punts consti que, a banda d’informar al govern del compliment de les tasques del gerent i alts directius, també s’informi als portaveus dels grups municipals.

  • La no delegació de la majoria de les competències que es volien delegar a la Junta de Govern Local, ja que considerem que havien de continuar passant pel Ple. De les 13 delegacions proposades, se’n va deixar només una per sotmetre-la a votació al Ple.

Totes aquestes esmenes van ser acceptades per l’equip de govern.

Altres temes que apareixien a la preacta – especialment els referents a retribucions, la designació d’assessors de govern i de grups municipals, i la designació d’alts directius – havien estat tractats per representants de l’AUP a una reunió amb l’alcaldessa Ana Maria Martínez el passat 16 de juny. Finalment, hem aconseguit igualar la retribució dels alts directius a 60.000€ tots ells i que els portaveus dels grups municipals, que abans cobraven una retribució de 32.000€, a partir d’ara cotitzin aquesta quantitat com a mitja jornada. Això fa incompatible cobrar dos sous de l’administració pública.

Pel què fa al sentit del vot en cadascun dels punts, l’assemblea d’AUP va determinar el següent:

1) Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple: SÍ.

Se celebraran el darrer dijous de cada mes, a les 17h, excepte en les èpoques de Festa Major, vacances d’estiu i desembre, en què es podran celebrar el penúltim dijous. El ple del mes d’agost se celebrarà el segon dijous de setembre. En cas que algun dijous sigui un dia inhàbil, se celebrarà el dia anterior a la mateixa hora.

2) Periodicitat de les reunions de la Junta de Govern Local: SÍ.

Se celebrarà setmanalment, cada dimarts a les 10h, excepte la Setmana Santa, el mes d’agost i les festes de Nadal, en què no hi haurà sessió de la Junta de Govern Local. En cas que el dimarts en què s’hagi de celebrar la sessió sigui inhàbil, es farà al dia següent, a la mateixa hora.

3) Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents: SÍ

Es va acordar crear cinc comissions informatives: Desenvolupament Econòmic Local, Serveis Centrals, Serveis a les Persones, Serveis Territorials i Alcaldia i Transparència. En totes les comissions, l’AUP hi té un representant, i es reuniran de manera mensual, el dijous anterior al Ple ordinari (en aquest enllaç podeu consultar com s’han distribuït les tasques institucionals els nostres regidors).

4) Creació i composició de la Comissió especial de comptes: SÍ.

En aquesta comissió l’AUP també hi té un representant.

En aquests dos punts vam demanar que els expedients estiguessin disponibles 72 hores abans, per tal de tenir un marge de temps per revisar-los. També demanarem que es puguin consultar per la tarda, i no només al matí com fins ara.

5) Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que són de la competència del Ple: ABSTENCIÓ.

En aquest cas, i ja que la designació la fa l’equip de govern, ens vam abstenir perquè entenem que és decisió del propi govern.

6) Delegació de competències a la Junta de Govern local: SÍ.

Atès que es va aprovar la nostra petició de mantenir la gran majoria de competències al Ple vam decidir votar favorablement a aquest punt.

7) Establiment del règim de dedicacions, retribucions i assistències dels membres de la corporació i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals: NO

La nostra proposta de retribucions (la podeu veure al nostre Pla de Treball), que reduïa el nombre de dedicacions exclusives, així com la retribució del portaveu de grup municipal, s’allunyava força de la presentada, ja que mantenia els sous tal com estaven en anteriors mandats, i per això el nostre vot va ser negatiu. També hi van votar en contra els Grups Municipals d’ERC, ICV i VR.

Com a part positiva, i com ja hem explicat, es va acceptar la nostra proposta de que, ja que no estaven disposats a rebaixar la quantitat de 32.000€, els portaveus dels grups municipals, que abans cobraven una retribució de 32.000€, a partir d’ara cotitzin aquesta quantitat com a mitja jornada. Això fa incompatible cobrar dos sous de l’administració pública.

8) Determinació del nombre, característiques i retribucions del Personal Eventual: NO

En aquest punt vam votar negativament per diversos motius. El primer és el nostre rebuig natural a la designació a dit de personal eventual, ja que, en cas de necessitar personal tècnic especialitzat, primer cal buscar-lo dins de la pròpia plantilla municipal, i en cas de no trobar la persona adequada, cal fer aquesta selecció mitjançant un concurs públic.

Finalment, el govern tindrà 3 assessors, cada un amb una retribució anual de 39.000€ en 14 mensualitats, mentre que cada Grup Municipal podrà disposar d’un assessor de grup amb una retribució de 15.000€ anuals en 14 mensualitats. L’assessor de grup municipal és una de les figures que l’AUP rebutja en considerar que no és necessària, i que en tot cas existeixen fórmules per tal que cada Grup Municipal, fent ús dels diners que percep com a grup municipal cada mes (1.425 euros per grup i 475 euros per regidor/a), pagui un assessor estalviant-li aquests diners a l’Ajuntament.

Fins aquesta legislatura, només un grup municipal (ACR) rebutjava contractar un assessor; en aquest mandat, celebrem que siguin fins a 5 (AUP, PSC, ERC, ICV i VR) els qui l’han rebutjat, cosa que permetrà estalviar 300.000€ al llarg del mandat.

9) Creació dels llocs de treball reservats a personal directiu: NO

En aquest punt es va determinar la creació de 5 llocs de treball per a personal directiu: 4 directors d’àrea (Desenvolupament Econòmic Local, Serveis Centrals, Serveis a les Persones i Serveis Territorials) i un gerent, que serà qui coordini aquestes àrees. El gerent cobrarà 70.000€ anuals/14 pagues i els directors d’àrea 60.000€ anuals/14 pagues.

El nostre vot va ser negatiu, per visualitzar el rebuig al nomenament d’alts directius a dit. No neguem la necessitat que existeixin aquestes figures si han de facilitar la tasca de govern, però considerem que, des d’un primer moment, s’hauria de fer un concurs públic per tal d’escollir-les, i així no canviar-les d’aquí a uns mesos quan el concurs públic se celebri, o bé que aquest no sigui fet a mida.

Per una altra banda:

  • Considerem positiu que els sous d’aquests càrrecs directius s’hagin ajustat, i que no s’incrementin el nombre de càrrecs respecte el mandat anterior.

  • També considerem positiu que només 1 dels 5 sigui extern a la plantilla municipal, i que sigui l’únic que repeteixi respecte del mandat anterior.

Els darrers punts de l’ordre del dia eren per donar coneixement al Ple de les delegacions efectuades per decret d’alcaldia, i per tant no es votaven.

Aquí trobareu un petit resum del Ple a les notícies de Ràdio Rubí.

L’AUP al primer Ple extraordinari del mandat
Etiquetat a: