Propostes de l’AUP al proper Ple

L’Alternativa d’Unitat Popular proposa també la regularització contractual de les treballadores i treballadors de les empreses que presten serveis subcontractats per a l’Ajuntament.

La factura de l’energia elèctrica dels equipaments i l’enllumenat públic suposa un cost rellevant per a la ciutat, entorn els 1,3M d’€ per al 2021 (pràcticament 2M d’€ el 2020). L’Ajuntament de Rubí compra aquesta energia a Endesa Energia S.A.U, juntament amb més de 900 municipis més de Catalunya, a través de l’Acord Marc d subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 

Així, Endesa, una de les tres grans subministradores d’energia elèctrica (amb Iberdrola i Gas Natural, les úniques que s’han presentat a la licitació del contracte), gestiona el subministre d’energia a ajuntaments de tot Catalunya per un valor de contracte de 812 milions d’€ (iva inclòs)

Endesa es compromet a un preu fix (establert el mes de desembre, quan la factura és cara) i al subministrament d’energia 100% renovable. L’incompliment de contracte permet que es multi a la companyia amb el 0,75% dels imports de les factures dels anys en què hi hagi incompliment.

A la pràctica, només l’energia subministrada a l’Ajuntament de Rubí l’any 2017 (any d’inici de vigència del contracte amb el nostre ajuntament) té la garantia d’origen renovable certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la única entitat que pot certificar l’origen de l’energia. Endesa però envia, anualment, i abans de subministrar l’energia d’aquell any, un certificat de l’origen verd de l’energia que encara no ha estat venuda. 

A més, hem detectat una possible sobrefacturació en els comptadors de la llum que pot suposar un sobrecost de 20.000€ anuals en els comptadors de la llum dels equipaments municipals. 

Imatge: lihgt bulb, de Comfreak (Pixabay)

En molts municipis, es produeix també un sobrecost en les potències contractades, en molts casos per damunt de les que necessiten els diferents equipaments. En el cas de Rubí, creiem que s’ha produït l’ajustament de la potència per la revisió que s’ha fet des del projecte Rubí Brilla, però restem a l’espera de confirmació per part del govern. 

Aquesta companyia elèctrica doncs, la mateixa que és responsable de constants talls de llum a diverses zones de Rubí, la mateixa que va anunciar 1.511M d’€ de beneficis nets durant els primers 9 mesos de 2020 i que es nega a seure i negociar amb les institucions el deute de les famílies en situació de pobresa energètica, està obtenint contractes lucratius amb els ajuntaments sense que, aparentment, els compleixi. Podríem arribar a parlar d’estafa d’Endesa a l’Associació Catalana de Municipis?

És per tot això que l’AUP presentem una moció al proper Ple per tal de confirmar l’origen renovable de l’energia subministrada i, si aquest no es pot comprovar, aplicar la falta greu contemplada en l’article 41 del plec de clàusules del contracte (el 0,75% de la facturació). Demanem també que es reclami el preu adient dels comptadors així com promoure el debat a l’Associació Catalana de Municipis per tal que l’Acord Marc garanteixi el subministrament d’energia 100% renovable i a preus competitius. La seva divisió en lots, per exemple, podria facilitar que empreses diferents de les tres grans (Gas Natural, Endesa i Iberdrola) accedissin al concurs. 

L’Alternativa d’Unitat Popular presenta també una moció per a què l’Ajuntament insti a les empreses subcontractades a regularitzar la situació contractual dels treballadors i treballadores afectades per la sentència 1137/2020 de la Sala del Social del Tribunal Suprem.  

Segons la Sala del Social del Tribunal Suprem, s’ha produït un abús amb la utilització de contractes d’obra i servei per a tasques que suposen un contracte indefinit, tot dictant una sentència segons la qual  ja no es pot ajustar la duració d’un contracte d’obra i servei a la duració de la subcontracta. Així doncs, les empreses subcontractades per a prestar serveis de l’Ajuntament no podran continuar tenint els seus treballadors i treballadores amb contractes d’obra i servei d’igual durada a la del contracte o concessió del servei.

La Sala entén que si l’empresa té com a activitat principal la prestació de serveis, no pot basar aquesta prestació en una plantilla temporal, sinó indefinida. Per tant, aquesta sentència suposaria la conversió en indefinit de bona part dels contractes d’obra i servei de les empreses que gestionen els serveis públics de l’Ajuntament de Rubí. 

Cal que l’Ajuntament reclami a Endesa per incompliment de contracte.
Etiquetat a: