Gestió dels diners del grup municipal (GM) de l’AUP 

Des de l’AUP proposem no renunciar a cap percentatge del total dels diners rebuts pel grup municipal (a diferència del que s’havia fet fins el mandat 2011-2015). La principal raó és que l’AUP entén el projecte del Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC) com un projecte sociocultural necessari i vital per a la ciutat de Rubí. Per tant, estem d’acord en destinar gran part del que rebrà el grup municipal de l’AUP al projecte del CRAC. La quantitat total no està definida ja que dependrà en bona mesura de les necessitats econòmiques del CRAC i dels resultats electorals de l’AUP. És per això que es proposa cobrar el 100% per assegurar un bon suport al CRAC. 

La resta de diners es fan servir per donar suport al grup municipal (ex: assessorament d’advocats, estudis, etc), fer comunicació (ex: anuncis als mitjans de comunicació), i d’altres activitats que siguin necessàries per al bon funcionament del grup municipal i de l’assemblea.

.

Proposta de regidories, retribucions i aportació al grup municipal

L’AUP fa una proposta de retribucions en base a les regidories i àrees definides en aquest document. Hi pot haver-hi variacions si el nombre de regidories i àrees variés. La proposta és només una guia inicial, però l’ideal seria no sobrepassar aquests valors. És l’assemblea qui acaba decidint les retribucions finals. Els sous sempre s’indiquen en brut. És important llegir les notes al peu de taula. Dins d’aquestes retribucions establertes per l’assemblea, els regidors escollits de l’AUP hauran de declarar per quin tan per cent de la retribució total opten en una Assemblea General o d’Acció Municipal, si és que volen modificar a la baixa la retribució (mai a l’alta). Sempre que vulguin canviar aquest tant per cent ho comunicaran en una d’aquestes assemblees. 

Les regidories proposades per l’AUP són, segons àrea:

Territori Servei a les Persones Serveis Centrals
  1. Urbanisme i mobilitat

 

  1. Medi ambient (que també assumiria Sanitat)

 

  1. Seguretat Ciutadana, Indústria i Comerç

 

  1. Sanitat (juntament amb Medi ambient)

 

  1. Educació i Joventut

 

  1. Cultura i Esports

 

  1. Serveis socials, Gent gran i Cooperació Internacional
  2. Hisenda

 

  1. Gestió Interna i Comunicació

 

  1. Recursos Humans

Les retribucions que proposem són:

Càrrec Retribució/

Aportació actual

Retribució/

Aportació proposada per AUP

Alcalde/ssa 55.000€ 55.000€
Regidors/es amb dedicació exclusiva 50.400€ 40.000€
Regidor/a amb dedicació parcial 40.000€ (casos del trànsfuga Sergi García i Maria Mas) 27.000€a
Portaveu de grup Municipal 32.000€ 15.000€

(o 20.000€)b

Regidor/a sense dedicació 15.000€ 15.000€
Aportació Grup Municipal (GM)
Base 1425€ 1425€
Per regidor 475€ 475€
Assessor GM 15.000€ Proposem eliminar-hoc

aS’ha posat 27.000€ com a màxim però dependrà de les hores que faci la
persona finalment, ja que jornada parcial pot voler dir mitja jornada o 6h/dia, etc.

bEn el cas d’obtenir un/a sol/a regidor/a, la retribució passaria a ser de 20.000€, doncs s’entén que una persona assumiria tota la feina institucional.

cSi durant un període concret i per una feina molt concreta les persones que fan de regidores necessitessin ajuda, es podria considerar cobrir la despesa amb part dels sous dels i les regidores, però no amb els diners que té l’Ajuntament destinats per a assessors/es de grup municipal ni amb els diners del propi grup municipal.