Gestió dels diners del grup municipal (GM) de l’AUP 

Des de l’AUP proposem no renunciar a cap percentatge del total dels diners rebuts pel grup municipal (a diferència del que s’havia fet fins ara). La principal raó és que l’AUP entén el projecte del CRAC com un projecte sociocultural necessari i vital per a la ciutat de Rubí. Per tant, estem d’acord en destinar gran part del que rebrà el grup municipal de l’AUP al projecte del CRAC. La quantitat total no està definida ja que dependrà en bona mesura de les necessitats econòmiques del CRAC i dels resultats electorals de l’AUP. És per això que es proposa cobrar el 100% per assegurar un bon suport al CRAC. 

En segon lloc, un cop restats els diners destinats al CRAC, es proposa dividir la quantitat restant de la següent manera:  64% pel pot comú de l’AUP (els diners es destinaran principalment a informar – pàgines al diari i anuncis -, cobrir despeses de transport a membres de l’Assemblea que hagin de fer gestions a Barcelona, per exemple, assessoria judicial, cobrir despeses de la campanya electoral i donar suport a plataformes i moviments socials), 12% per ACR, 12% per la CUP-Rubí i 12% per EUiA-Rubí (per accions que es vulguin realitzar individualment).

.

Proposta de regidories, retribucions i aportació al grup municipal

L’AUP fa una proposta de retribucions en base a les regidories i àrees definides en aquest document. Hi pot haver-hi variacions si el nombre de regidories i àrees variés. La proposta és només una guia inicial, però l’ideal seria no sobrepassar aquests valors. És l’assemblea qui acaba decidint les retribucions finals. Els sous sempre s’indiquen en brut. És important llegir les notes al peu de taula. Dins d’aquestes retribucions establertes per l’assemblea, els regidors escollits de l’AUP hauran de declarar per quin tan per cent de la retribució total opten en una Assemblea General o d’Acció Municipal, si és que volen modificar a la baixa la retribució (mai a l’alta). Sempre que vulguin canviar aquest tant per cent ho comunicaran en una d’aquestes assemblees. 

Les regidories proposades per l’AUP són, segons àrea:

Territori Servei a les Persones Serveis Centrals
  1. Urbanisme i mobilitat

 

  1. Medi ambient (que també assumiria Sanitat)

 

  1. Seguretat Ciutadana, Indústria i Comerç

 

  1. Sanitat (juntament amb Medi ambient)

 

  1. Educació i Joventut

 

  1. Cultura i Esports

 

  1. Serveis socials, Gent gran i Cooperació Internacional
  2. Hisenda

 

  1. Gestió Interna i Comunicació

 

  1. Recursos Humans

 

Càrrec Retribució/Aportació actual Retribució/Aportació proposada per l’AUP Número de persones amb el càrrec (una aproximació segons els pactes de Govern que es donin, etc).
Alcalde/ssa 55.000€ 55.000€ 1
Regidors amb dedicació exclusiva 50.400€ 40.000€ 3 (Territori, Servei a les Persones i Serveis Centrals)
Regidor/a amb dedicació parcial 32.000€ 27.000€a 6b (+3 assumides pels tres tinents d’Alcalde)
Portaveu de grup Municipal 32.000€ 15.000€(o 18.000€)c 6d
Regidor/a sense dedicació 15.000€ 15.000€ 9
       
Aportació Grup Municipal (GM)      
Base 1425€ 1425€  
Per regidor 475€ 475€  
       
Assessor GM 15.000€ No n’hi hae  

aS’ha posat 27.000€ com a màxim però dependrà de les hores que faci la persona finalment, ja que jornada parcial pot voler dir mitja jornada o 6h/dia, etc.

bLes regidories proposades s’especifiquen a sota, agrupades segons tres àrees dirigides pels Tinents d’Alcalde.

cEn el cas d’obtenir un sol regidor, la retribució passaria a ser de 18.000€, doncs s’entén que una persona assumiria tota la feina institucional.

dAixò és en base al número de grups polítics que hi ha actualment a l’Ajuntament.

eSi durant un període concret i per una feina molt concreta els regidors necessitessin ajuda, es podria considerar cobrir la despesa amb part dels sous dels regidors, però no amb els diners que té l’Ajuntament destinats per a assessors de grup municipal ni amb els diners del propi grup municipal.