Moció de l’AUP per aquest ple del darrer dijous de desembre

Les relacions dels governs locals amb altres governs, amb institucions diverses, o la seva inserció en projectes supramunicipals és un dels eixos de l’acció institucional. Es facilita així, entre d’altres, la projecció exterior, la col·laboració en projectes conjunts, o la innovació en les polítiques locals.

L’Alternativa d’Unitat Popular ha procurat fer seguiment dels viatges institucionals de l’equip de govern i les despeses associades, amb la intenció d’analitzar, denunciar o proposar canvis en la correlació entre la dimensió d’aquesta acció institucional i els objectius a assolir, l’impacte al municipi i les despeses que s’hi associen. Tant l’AUP com altres forces representades en el ple municipal hem reiterat en diverses ocasions el que hem considerat despeses poc justificades en quan a retorn o rellevància per la ciutat, o hem criticat els desplaçaments importants en distancia però també en el personal que s’hi destina.

La resposta de l’equip de govern sempre ha estat instal·lada en la voluntat ferma de mantenir aquestes “visites” institucionals, sense atendre a una clarificació o sistematització de les mateixes. En cap cas hem pogut observar una voluntat per part de l’equip de govern de facilitar o negociar sobre l’objecte dels mateixos.

Com a força política de l’oposició tenim clar la nostra capacitat coactiva envers les practiques i decisions del govern. Per aquesta raó, assumim que aquestes practiques es mantindran i fins i tot, com hem pogut observar en aquest mandat, que augmentaran.

Es per aquesta raó que, intentant vetllar pel respecte i consideració a la ciutadania de Rubí, veritable subjecte polític de les pràctiques municipals, volem demanar al govern municipal un seguit de contrapartides enfocades a compensar el que jutgem com un malbaratament de recursos econòmics, humans i naturals.

Realitzem una demanda de caire simbòlic, ja que som conscients de les dificultats d’aquest govern per executar mesures pràctiques concretes. Així doncs, per les raons i arguments exposats, l’Alternativa d’Unitat Popular proposem al Ple de l’Ajuntament de Rubí l’adopció dels següents ACORDS,

PRIMER. El compromís de cada persona de l’equip de govern, així com dels assessors i assessores, de dur un element magnètic (amb imatge icònica de l’indret visitat) per al frigorífic.

SEGON. Que aquests elements magnètics siguin exposats en una mostra oberta a la ciutadania cada 28 de desembre de l’any natural.

TERCER. Una vegada finalitzada l’exposició, els elements magnètics seran sortejats entre la ciutadania i entregats acompanyats, cadascun d’ell, d’un àlbum de fotografies record dels viatges duts a terme durant l’any.

QUART. Exigim la inclusió en l`´’àlbum d’una foto dels peus de les persones participants en el viatge (amb horitzó de fons, monument o fenomen natural del lloc) o, en el seu defecte, un “selfie” en rotllana pres des de baix.

CINQUÈ. En l’excepcional cas que el viatge es realitzi en territori dels països catalans exigim la compra i col·locació a l’edifici consistorial d’una rajola amb el motiu “A “tal lloc” he anat i aquest record t’he portat

SISÈ. Comunicar aquest acord a les entitats del municipi.

Podeu consultar el text íntegre de la moció, així com un exemple dels elements magnètics i els àlbums de fotos associats, aquí.

Per un retorn efectiu, pràctic i tangible envers la ciutadania en els viatges institucionals de l’equip de govern
Etiquetat a: