• Fem efectiva la declaració de Rubí com a “ciutat activa i compromesa en la prevenció dels desnonaments” més enllà dels gestos de cara a la galeria.
  • Dinamitzem el funcionament de la Taula de Desnonaments. Adoptem el compromís de convocatòria cada trimestre fixant les dates amb prou antelació. Sens perjudici que davant d’una crisi qualsevol dels agents de la taula ha de poder convocar una reunió extraordinària.
  • Elaborem un pla estratègic per augmentar els pisos d’emergència i protecció social (lloguer social determinant un percentatge del cost del lloguer respecte els ingressos familiars).
  • Potenciem l’ampliació i la gestió del parc públic municipal d’habitatges, mitjançant la compra d’habitatge per part de l’Ajuntament, i establim uns criteris objectius i públics per a la seva adjudicació. S’ha de prioritzar que aquests habitatges es destinin a cessió d’ús, lloguer social, habitatges tutelats per a gent gran i habitatges d’emergències.
  • Afavorim la masoveria urbana per a la rehabilitació d’habitatges vells amb crèdits tous (aval municipal a les entitats bancàries) i una rebaixa de la fiscalitat municipal (taxes urbanístiques, etc.), tal i com es proposava en una moció d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) sobre masoveria urbana aprovada per unanimitat.
  • Creem un cens d’habitatges buits fent especial atenció als que siguin propietat d’entitats financeres. Aquest cens és bàsic per realitzar polítiques que fomentin l’entrada al mercat d’aquests habitatges.
  • Fomentem i potenciem la intermediació d’habitatge per part de l’Ajuntament, i estudiem la creació d’un servei municipal de taxació de l’habitatge, que garanteixi una taxació més justa dels habitatges i que aquesta no depengui només de les entitats bancàries.
  • Creem l’oficina de mediació: interlocució directa entre PAH i un referent de l’Ajuntament, intentar la mediació del consistori amb les entitats bancàries. Prevenir possibles problemes de convivència entre veïns en els casos d’ocupació. Coordinar accions d’ajut amb la Generalitat, suport jurídic, gestió de taxacions imparcials i certificats energètics en els processos de dació.
  • Fomentem i potenciem que l’enorme quantitat d’habitatges buits, especialment els d’entitats financeres, es posin en règim de lloguer social o siguin cedits en règim de masoveria urbana.
  • Tramitem sancions als habitatges buits d’entitats bancàries, amb l’objectiu que aquestes tendeixin a posar-los al mercat de lloguer.
  • Prioritzem el treball amb les entitats bancàries més sensibles socialment als processos de desnonaments, i oferim protecció jurídica (o suport insitucional) a agents dels Mossos d’Esquadra o Bombers que no vulguin participar en desnonaments.