Propostes relatives a les competències de la Generalitat de Catalunya

 • Demanem l’execució immediata d’un pla d’obres de reformes estructurals a l’institut JV Foix, que permeti resoldre totes les mancances d’estructura i de distribució d’espais que té aquest equipament. En el seu defecte, plantegem que la Generalitat construeixi un nou institut en un espai entre les urbanitzacions i el nucli urbà en el termini de temps més breu possible. Aquest nou equipament s’hauria de construir en un punt situat a mig camí entre les urbanitzacions i el nucli urbà, per exemple a la zona de Sant Genís, i permetria substituir l’actual equipament, que es podria destinar a d’altres usos d’interès per a la ciutat. Aquesta segona opció requeriria, en tot cas, que l’Ajuntament fes la preceptiva reserva dels terrenys municipals corresponents. Mentrestant, i en qualsevol dels dos escenaris, cal resoldre de forma imminent els problemes i les molèsties que genera l’abocador de Can Carreras i també el dipòsit de runes de Can Canyadell, així com el trànsit de vehicles pesats pel camí Vell d’Ullastrell i també per davant del mateix institut.
 • Assegurem que s’acaben cobrint totes les millores necessàries a l’escola Pau Casals a nivell estructural. La Generalitat ja ha compromès una partida econòmica d’una mica més d’un milió d’euros, ara el que cal és que aquestes obres siguin una realitat imminent.
 • Assegurem que les mancances de l’escola El Bosc, fins que no es construeixi el nou equipament, es cobreixin de forma íntegra en el termini de temps més breu possible. Per exemple, cal dotar l’escola amb un gimnàs, i cal ampliar el menjador actual, entre d’altres intervencions necessàries. També solucionar altres problemes que dificulten l’activitat normal del centre, com és el cas de l’accés a l’escola a través del camí de Ca n’Oriol, un camí obert al trànsit de pas que vol accedir al Parc de Ca n’Oriol, sense voreres i que representa un perill i una molèstia per a l’entrada i sortida de l’escola. En el marc de la proposta de millora del Parc Periurbà de Ca n’Oriol i de Can Sant Joan, proposem que aquest camí sigui exclusiu per als vianants i que estigui tancat a la circulació de vehicles motoritzats.
 • Demanem la construcció del nou equipament de l’escola El Bosc abans de l’inici del curs escolar 2016/2017, contemplant la possibilitat que modifiqui la seva funció segons necessitats i canvis demogràfics. En tot cas, cal preveure en el projecte de nova escola la possibilitat que aquest centre pugui modificar, amb el pas del temps, la seva funció segons les necessitats i els canvis demogràfics que s’esdevinguin, com per exemple la seva conversió en un futur institut si així fos necessari.
 • Demanem la construcció del nou equipament de l’Institut Torrent dels Alous abans de l’inici del curs escolar 2016/2017. Actualment aquest institut està a precari i funciona en base a mòduls prefabricats, que no reuneixen les condicions exigibles per a l’ensenyament secundari. A més, l’actual equipament no disposa d’alguns dels serveis bàsics en tot institut, com les pistes esportives, el gimnàs i els vestuaris, motiu pel qual han d’emprar els de l’escola del 25 de Setembre.
 • Estudiem la viabilitat d’ampliar el número de places públiques d’escola bressol i reduir-ne el preu per tal que siguin realment públiques.
 • Promovem que l’ensenyament infantil estigui regularitzat i que sigui d’accés gratuït, com ho són la primària i la secundària. Des de l’AUP ens sumem a aquesta reivindicació històrica.
 • Demanem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que els Cicles Formatius, els Plans d’Iniciació Professional (PIP) i els Plans de Transició al Treball (PTT) s’adaptin a les necessitats reals del teixit socioeconòmic de Rubí, del Vallès i de l’entorn metropolità de Barcelona. Per exemple, els cicles formatius relacionats amb l’hostaleria i la jardineria tenen força sortida i registren una elevada demanda entre l’alumnat.
 • Demanem al Departament d’Ensenyament que promogui cicles formatius específics per als alumnes del Centre d’Educació Especial (CEE) de Ca n’Oriol, vinculats al projecte i a les activitats que s’han de desenvolupar des de la Finca Font del Ferro. Actualment tenim dues mancances molt significatives en relació al CEE de Ca n’Oriol: d’una banda, des de la Generalitat no s’ofereixen cicles formatius específics per a persones amb discapacitat, i de l’altra, l’alumnat d’aquest centre no té possibilitats d’accedir a la Finca Font del Ferro ateses les limitacions del projecte actual que governa aquest equipament municipal. Entenem que potenciant i eixamplant el projecte d’integració social de la Finca Font del Ferro, amb la incorporació de noves línies d’actuació (jardineria, horticultura, reciclatge d’oli, biomassa, manteniment d’itineraris, etc.), es podria instar a la Generalitat a què promogués cicles formatius específics per a l’alumnat del CEE de Ca n’Oriol relacionats amb aquestes noves oportunitats de la Finca Font del Ferro.
 • Demanem al Departament d’Ensenyament que doti amb més recursos l’Escola d’Adults. Entre d’altres aspectes a reforçar, cal establir l’especialitat de Ciències, que faciliti l’accés universitari a les persones majors de 25 anys en graus d’aquesta especialitat.
 • Potenciem la relació entre les empreses i els instituts amb cicles formatius per gestionar correctament les estades de pràctiques dels alumnes a les empreses. En tot cas, cal assegurar que en els convenis es respecten els drets laborals de les persones becàries.
 • Demanem la creació d’una Unitat d’Escolarització Compartida a Rubí, que treballi específicament amb els alumnes expulsats.
 • Demanem al Departament d’Ensenyament que doti de més recursos els equips d’atenció psicopedagògica (EAPs) per atendre les necessitats dels infants i joves.
 • Demanem més Tallers d’Estudi Assistit (reforç escolar) per a primària i secundària i, en tot cas, proposem que es gestionin des del voluntariat, a través d’entitats com Aula Jove, si no hi ha prou recursos. En aquest sentit, promovem la campanya “Cap nen sense reforç”.
 • Analitzem la possible ampliació d’oferta d’altres idiomes, a part de l’anglès i el francès, a l’Escola Oficial d’Idiomes ubicada a l’institut Duc de Montblanc.

 

Propostes relatives a les competències municipals

Generals

 • Elaborem el Pla Educatiu de Ciutat, entès com una eina bàsica per a treballar transversalment l’educació a Rubí, ja sigui reglada o no, des de la bressol fins a la universitat, integrant també tot allò referent al lleure. Aquest Pla ha de permetre la coordinació i l’optimització dels recursos municipals que es destinen a aquest àmbit essencial, i ha de comptar amb la participació activa de la comunitat educativa local, dels esplais de lleure i dels grups municipals de l’Ajuntament, ja sigui en la fase d’elaboració com també durant la seva aplicació i revisió contínua.
 • Reforcem el servei municipal d’escolarització i d’ensenyament, per millorar i potenciar funcions bàsiques per a la població, com l’atenció a les famílies, l’orientació a l’hora d’escolaritzar els fills i les filles, la revisió de la zonificació escolar, l’elaboració i la difusió de dades d’interès, la promoció de les diferents opcions educatives a partir de l’ESO (batxillerat, PTTs, PIPs, Cicles Formatius, etc.), el seguiment de joves sense el graduat d’ESO, etc.
 • Convertim el Consell Escolar Municipal en una eina important de participació, debat i presa de decisions, fent efectiva la participació de tots els sectors implicats: alumnes, pares i mares, mestres i representants municipals. I exigim que les decisions que aquest Consell prengui siguin políticament vinculants. El Consell també seria l’ens que fiscalitzaria la feina de l’Ajuntament pel que fa al seguiment i resolució d’incidències als centres educatius (manteniment, mobilitat, etc.).
 • Potenciem el Consell d’Infants i d’Adolescents, com a eina que garanteixi la participació activa dels infants i dels joves en el desenvolupament de la ciutat.
 • Assegurem un bon servei de bus urbà cap als centres Joan Maragall i J.V. Foix, que cobreixi la manca de transport escolar públic d’aquests dos equipaments. Aquesta mesura s’hauria de concretar en el marc de la millora integral del servei de bus urbà de la ciutat (veure l’apartat de Mobilitat). També s’hauria d’analitzar la possibilitat de complementar aquest servei amb la utilització d’autobusos privats parcialment subvencionats amb recursos públics.
 • Potenciem les activitats extraescolars i les aules d’estudi als centres cívics dels barris de la ciutat. Tal i com s’ha plantejat a l’apartat d’equipaments, s’han de dinamitzar i potenciar els centres cívics dels barris, obrint-los al conjunt de la població del seu àmbit d’influència i diversificant el tipus i el nombre d’activitats que s’hi desenvolupen actualment. Dins d’aquesta estratègia, és bàsic que els centres cívics puguin acollir la realització d’activitats extraescolars de menors del barri, així com també l’organització d’aules d’estudi en determinades èpoques de l’any. Aquestes mesures potenciarien la funció dels centres cívics i permetrien arrelar la gent al seu barri de referència.
 • Integrem els esplais i els agrupaments escolta (entitats dedicades a l’educació en el lleure) dins del Pla Educatiu d’Entorn, i dotem aquest Pla amb una partida pressupostària per poder executar-lo en condicions.
 • Facilitem eines i espais de trobada per al bon funcionament de la Federació d’Associacions de Mares i Pares (AMPAs) de Rubí. El treball de la Federació i també de les AMPAs és bàsic des de diversos punts de vista: per posar en comú coneixements, experiències i problemàtiques en relació a l’ensenyament dels seus fills i filles i també en relació a les seves entitats; per traslladar les seves aportacions, inquietuds, queixes, reclamacions, etc., als organismes competents; o per treballar de forma conjunta accions d’interès com ara el programa de “Socialització dels llibres de text”, que consisteix en passar-se llibres entre alumnes en el canvi de curs i així aprofitar uns materials que poden tenir més usos, amb l’estalvi econòmic i de recursos materials que això suposa. Per tant, cal potenciar aquestes entitats i el seu treball en xarxa, i també la formació que actualment ja es fa per mares i pares.
 • Facilitem un espai de trobada i la formació contínua dels mestres de Rubí, potenciant el ja existent Centre de Recursos Educatius.
 • Revisem el pla de manteniment dels centres educatius i garantim la seva execució. Cal evitar problemes derivats de la manca d’un manteniment adequat i realitzat a temps, com els succeïts durant aquest hivern amb la calefacció d’alguns centres.
 • Creem dos centres oberts a la ciutat. Rubí només disposa d’un centre d’aquest tipus i n’hauria de tenir tres per ràtio.

 

Infantil i primària

 • Donem a conèixer, potenciem i facilitem econòmicament l’espai Creixença com a espai familiar. L’espai Creixença és un espai d’adaptació per a nens de 0 a 3 anys, que comparteixen temps amb els seus pares i amb altres famílies a la vegada.
 • Potenciem l’ús del dossier educatiu “Coneguem Rubí” entre les escoles de primària de la ciutat, en procés de revisió i actualització per part del Moviment de Mestres de Rubí. Aquest dossier ha estat una molt bona eina per difondre el coneixement de la ciutat a les escoles, gràcies als continguts locals d’àmbits ben diversos, com la història, la cultura, l’entorn social, el medi natural, etc., i al seu caràcter pedagògic. En aquest sentit, recolzem la seva actualització, i potenciem el seu ús a les escoles, per exemple amb un programa d’activitats i recorreguts arreu del terme de Rubí, finançat des de l’Ajuntament, per tal que els alumnes coneguin espais històrics, arquitectònics, culturals, rurals i naturals emblemàtics del nostre territori.
 • Posem en marxa un programa comú d’horts urbans a totes les escoles, com a eina educativa transversal i multidisciplinària. Cal garantir, en tot cas, que les escoles tinguin espais idonis per a conrear un hort. El programa es podria aprofitar per potenciar la interrelació entre la gent gran i els alumnes.
 • Recuperem les activitats de complement a les escoles com són la Natació Escolar o la Pedagogia de l’Espectacle.
 • Vetllem perquè els Casals d’Estiu que es facin en les escoles públiques el juliol i el setembre siguin adequats en quantitat i qualitat.
 • Organitzem Jocs Escolars entre les escoles de primària amb la col·laboració de les entitats esportives de Rubí i mantinguem el Dia de la Dansa per als alumnes de 5è de primària.

 

Secundària i formació superior

 • Implementem un Programa Municipal de Transició Escola-Treball als instituts vinculat a l’oferta laboral de la ciutat i la comarca.
 • Proposem l’establiment de convenis entre entitats i l’Ajuntament per a què els alumnes que siguin expulsats dels centres educatius puguin fer-hi tasques en servei de la comunitat.
 • Elaborem un pla estratègic de Cicles Formatius que es vinculin a la indústria de Rubí i de la comarca. El pla s’hauria de coordinar amb la Generalitat.
 • Mantenim i reforcem les campanyes d’educació sexual, alimentària, viària, d’ús de les xarxes socials i sobre les conseqüències perjudicials del consum de tabac, marihuana i altres drogues, així com dels excessos d’alcohol. També sobre el feixisme, el racisme i les situacions de violència masclista.

 

Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol i Finca Font del Ferro

 • Ampliem les instal·lacions actuals del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol. Entenem que encara hi ha marge per optimitzar millor l’actual edifici, aprofitant uns metres que, tot i pertànyer a l’escola, estan situats a l’exterior del perímetre tancat de l’equipament. També es podria dotar aquest Centre amb una pista esportiva, que es podria ubicar a l’espai que actualment s’empra per a l’estacionament de vehicles entre el centre i l’escola Teresa Altet. Aquesta pista podria ser emprada també pel Teresa Altet i podria estar oberta fora de l’horari escolar, per al gaudi de la gent del barri de Ca n’Oriol.
 • Elaborem conjuntament amb la Finca Font del Ferro un projecte de formació laboral dels alumnes vinculat a la producció actual de la finca.
 • Fomentem activitats conjuntes entre els alumnes de l’escola amb altres centres (esport, teatre, etc.), entitats i Ajuntament (activitats extraescolars), per tal d’accelerar i normalitzar la integració i la inclusió social de les persones amb diversitat funcional a la ciutat.