Dins de cohesió social englobem tot el que és servei a les persones. Aquí us expliquem les propostes generals de cohesió social i salut pública, per informació específica de les propostes per a diferents col·lectius llegir el pdf adjunt. Educació ho hem posat en un altre apartat.

Propostes generals

  • Elaborem, aprovem i executem el Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) de Rubí, que permeti impulsar polítiques integrals per minimitzar els factors de risc i potenciar i assentar aquells aspectes que eviten caure en situacions d’exclusió.
  • Constituïm el Consell Social Municipal (CSM) i dotem-lo tècnicament i econòmica per tal de poder desenvolupar les accions dissenyades en el PLIS. La creació del CSM respon a la necessitat d’eixamplar el treball envers els col·lectius en risc d’exclusió social de la ciutat. En aquest sentit, ha d’esdevenir una eina fonamental de treball, assessorament, suport i seguiment d’aquests col·lectius per a l’àrea de Serveis Socials o de Servei a les Persones de l’Ajuntament. Entre les seves finalitats, cal destacar les següents: generar idees i possibles projectes a desenvolupar, promoure el treball comunitari i en xarxa entre la societat civil i l’Ajuntament i fomentar el voluntariat com a eina per millorar el treball social. Com en tot consell municipals que es proposa en aquest Pla de Treball, les decisions del CSM han de ser políticament vinculants.
  • Facilitem i permetem una gestió municipal el més ràpida possible dels següents ajuts socials bàsics: a) tramitació dels ajuts de renda mínima d’inserció, l’atorgament i el finançament de la qual és competència de la Generalitat (en l’actual situació de crisi, moltes persones depenen d’aquests ajuts); b) tramitació d’ajuts com a única font de subsistència; c) tramitació dels ajuts establerts per a les persones en situació de dependència, ja que són precisament els Serveis Socials que depenen de les entitats locals els que han de verificar i qualificar la situació de dependència de les persones sol·licitants dels ajuts (l’allau de peticions d’aquests tipus d’ajuts que hi ha hagut els darrers anys han dut molts Serveis Socials gairebé al col·lapse, amb els corresponents sobre costos de gestió per als ajuntaments i consells comarcals afectats); d) tramitació d’ajudes socials per a persones desafavorides econòmicament; e) col·laboració amb la Generalitat per prestar ajuts en les polítiques adreçades a l’adolescència i la joventut en situació de risc.
  • Potenciem els recursos humans, materials, econòmics i també d’equipaments de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament per: millorar l’atenció a la gent amb necessitats socials; millorar l’organització i la coordinació dels diversos serveis; potenciar la transversalitat en l’enfoc dels problemes socials i en l’adopció de vies de solució; etc. Entre d’altres mesures, es proposa la creació d’una oficina o servei municipal que vetlli per l’aplicació del PLIS i per la garantia dels drets socials, a través de la qual es coordinin les polítiques socials que promou l’Ajuntament. Aquest servei és considera essencial per integrar tots els punts de vista en l’atenció de les persones (habitatge, alimentació, salut pública, formació, etc.).
  • Treballem per combatre la pobresa a Rubí, garantint una major despesa pública per a la compra d’aliments i per a les ajudes a menjadors, així com per a les activitats de lleure de les famílies que estiguin en situació de pobresa. Tanmateix, volem que s’acordi amb les parades del Mercat Municipal l’aprofitament dels aliments que s’hagin de llençar, a través de les entitats que distribueixen aliments entre les famílies més necessitades (aquesta acció permetria aportar aliment fresc).

 

Salut pública

  • Exigim com a centre hospitalari de referència per a les urgències i les hospitalitzacions l’Hospital General de Catalunya, per la seva bona comunicació i proximitat i perquè actualment només està funcionant a un terç de les seves possibilitats. Per tant, de l’AUP reivindiquem que es reiniciïn converses de cara a que aquesta infraestructura funcioni com a centre concertat.
  • Creem un Consell Ciutadà de la Salut, en el que estiguin representades entitats del món de la salut i altres organismes implicats, i on es puguin tractar problemàtiques i solucions específiques per a Rubí en l’àmbit de la salut pública, com ara i entre d’altres: reivindicar el servei de 24h de pediatria en un dels CAPs actuals, millorar la coordinació entre centres sanitaris, policia i Ajuntament, etc.

*Altres propostes sobre salut apareixen en altres apartats del pla de treball (ex: servei de ginecologia a l’apartat “Les Dones”).