Participació

 • Actualitzem el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) aprovat en el mandat 2003-2007 i que lamentablement encara no s’ha executat, i posar en marxa la nova versió del RPC en el termini d’un any des de la conformació del nou Ple. Considerem important que aquest nou RPC contempli aspectes com:

a) Assegurar que en el marc de l’aplicació del RPC es posen en marxa i es coordinen correctament els Consells Ciutadans (veure l’acció 6 dedicada als pressupostos participatius), que juntament amb les Associacions de Veïns (AAVV) i entitats locals han de ser els interlocutors naturals de l’Equip de Govern Municipal. En l’estructura participativa s’han de poder debatre tots els temes que afecten els ciutadans i és on s’han d’arribar a acords i on s’ha de fer real la “cultura del diàleg”.

b) Incloure la possibilitat de realitzar una consulta municipal políticament vinculant sobre temes de ciutat o de barri cada vegada que es presenti un número prou representatiu de signatures de persones majors d’edat i censades a Rubí que així ho desitgin.

c) Revisar els Districtes i dotar-los d’una persona responsable de Districte (regidor/a del Govern Municipal), que faciliti la comunicació amb els barris en qüestió, la transmissió d’informació, el trasllat de peticions i dades entre els barris i l’Ajuntament. Per a una millor coordinació, proposem reunions periòdiques entre el representant municipal i els representants veïnals de cada districte, amb una periodicitat mínima bimensual. Per a tal fi, caldria dotar de recursos cada un d’ells, per exemple potenciant la creació i funcionament de centres cívics.

 • Actualitzem el Reglament Orgànic Municipal (ROM) abordant aspectes bàsics com:

a) Permetre que els grups municipals, siguin o no al govern, puguin assistir a les Juntes de Govern Local i rebin tota la informació que s’hagi de tractar amb un temps mínim de 3 dies d’antelació.

b) Assegurar que no es delega a la Junta de Govern Local cap aspecte que pugui ser tractat en el Ple i en les corresponents Comissions Informatives, evitant el traspàs de competències que es va aprovar a l’inici del mandat 2007-2011.

c) Fer els Plens municipals itinerants pels barris, especialment si hi ha temes que afecten concretament a un d’ells, per tal d’apropar la política als ciutadans. Per això, cal que els Plens es facin en sales adequades per facilitar la participació i el seu seguiment per part dels ciutadans. Concretament proposem la Biblioteca i les escoles com a llocs idonis.

d) Facilitar que les entitats i els ciutadans puguin fer precs i preguntes als Plens, i que constin en acta. Cal establir, tanmateix, un sistema de seguiment de les respostes a aquests precs i preguntes per tal d’assegurar la seva resposta o compliment. El termini per contestar ha de ser inferior a 30 dies.

e) Incloure en el ROM que tots el Grups Municipals presentin les seves mocions amb com a mínim una setmana d’antelació per tal que es puguin entendre, estudiar, debatre i transaccionar amb temps suficient.

f) Fer arribar la documentació dels punts de Govern que van al Ple com a mínim tres dies abans del dia de la Comissió Informativa.

g) Fer que el Pla d’Acció Municipal (PAM) sigui un document obligatori a presentar pel Govern Municipal en el termini màxim de 6 mesos des de la conformació del nou Ple. El PAM ha de ser debatut i consensuat amb la resta de forces polítiques i la ciutadania, mitjançant un procés participatiu específic, i l’ha d’acabar aprovant el Ple municipal. Totes les accions del PAM han d’incorporar el termini màxim d’execució i la relació dels responsables de la seva aplicació. Anualment, el Govern Municipal ha d’informar al Ple de l’Ajuntament i també al conjunt de la ciutadania del grau de compliment del PAM.

h) Assegurar que totes les propostes de modificacions pressupostàries es facin arribar a tots els grups municipals per escrit com a mínim 10 dies abans del ple, especificant clarament el seu motiu i objectiu.

i) Fer complir la normativa que obliga a tots els Grups Municipals a informar anualment la Intervenció Municipal de l’Ajuntament sobre el destí dels diners públics rebuts en concepte de grup municipal. Aquesta informació s’hauria de fer pública al web de l’Ajuntament.

j) Permetre i fomentar la participació dels grups municipals en la redacció dels plecs de condicions, barems i documents relatius a: concursos, contractacions, concessions, subvencions, convenis de serveis, obres i encàrrecs a empreses i entitats, contractació de personal, etc.

k) Assegurar que els Grups Municipals de l’oposició reben amb detall tots els estudis, informes, etc., encarregats per l’Ajuntament, incloent informació com el motiu, l’objectiu, el cost, calendari, etc., en el moment de contractar-los, tal i com estableix la moció d’ACR de novembre de 2004 aprovada per unanimitat.

l) Facilitar als Grups Municipals de l’oposició l’accés directe als tècnics municipals per a poder realitzar consultes ràpidament i àgil.

 • Potenciem l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dotant-la de majors recursos humans i incrementant substancialment l’espai físic disponible, a fi i efecte d’atendre amb més agilitat, comoditat i eficiència a la ciutadania. Tanmateix, cal fomentar la comunicació telemàtica amb l’OAC a través del portal digital municipal, amb la finalitat de reduir el nombre de tràmits presencials i minvar la càrrega de treball que suporta actualment l’espai físic de l’OAC.
 • Impulsem la Sindicatura de Greuges Municipal, garantint la seva continuïtat i la dotació dels recursos humans, materials i d’equipament necessaris per al correcte desenvolupament de les seves funcions en defensa dels interessos de la ciutadania. Tanmateix, garantim que la Sindicatura de Greuges pugui donar comptes al Ple de l’Ajuntament una vegada per trimestre, per tal que els grups municipals siguin coneixedors de la tasca que desenvolupa i de les peticions que tramita la Sindicatura.
 • Creem una comissió municipal de seguiment del compliment de les mocions que aprova el Ple de l’Ajuntament, que asseguri que es duen a terme Aquesta comissió ha de definir la metodologia de seguiment dels acords, i ha de garantir que, entre d’altres qüestions, les mocions incloguin la següent informació: 1) les regidories o àrees responsables del compliment de la moció; 2) el calendari d’execució que permeti el seguiment del seu compliment; 3) en cas que la resolució adoptada requereixi d’una despesa o una inversió econòmica, la partida pressupostària a la que s’imputarà aquesta despesa o inversió i el compromís de finançament per a dur a terme l’acord.
 • Potenciem un procés de “Pressupostos Participatius” per a la definició del pressupost municipal, totalment obert a la ciutadania i políticament vinculant, basat en els punts següents:

a) Atès que seria molt complex realitzar uns procés participatiu que abasti la totalitat del pressupost municipal, proposem que la ciutadania pugui participar decidint aquella part del pressupost que es destina a les inversions, exceptuant aquelles actuacions en què la gestió no és municipal sinó que depèn d’altres administracions.

b) Presentar la proposta de Pressupostos i Ordenances amb dos mesos d’antelació per assegurar que hi ha prou temps per estudiar els documents i debatre’ls.

c) Acompanyar els Pressupostos i les Ordenances d’una diagnosi de la situació de la ciutat: mancances, millores que calen, etc., i d’una memòria explicativa detallada que justifiqui cadascuna de les diferents partides proposades, per tal de poder entendre-les i valorar-les. L’objectiu és que la ciutadania pugui decidir a posteriori amb consciència i coneixement.

d) Realitzar unes sessions pressupostàries explicatives obertes a tothom, prèvies al Ple de Pressupostos, on cada regidor responsable d’una àrea reti comptes de la despesa i inversions que ha fet i justificant la proposta de pressupost per l’any vinent.

e) Potenciar els Consells ciutadans sectorials (Gent Gran, Joventut, Social, etc.) i les assemblees de cada Districte per treballar els pressupostos participatius i canalitzar les propostes.

 • Renovem a fons la pàgina web municipal i convertim-la en una veritable plataforma digital interactiva entre l’Ajuntament i la ciutadania. Cal que ens dotem d’una web municipal molt més intuïtiva que l’actual, que faciliti la interacció amb les persones usuàries d’aquest servei i que contingui tota la informació que pugui ser d’interès públic: seguiment compliment mocions, seguiment dels estudis i informes en marxa, estudis i informes finalitzats, pressupostos, ordenances, concursos públics, bonificacions, activitats, processos públics, etc.
 • Impulsem un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat per tal que l’Ajuntament, a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), pugui actuar com a registre únic per a tot tipus de tràmit administratiu de l’àmbit municipal i autonòmic, de manera que la ciutadania de Rubí pogués tramitar a través de l’Ajuntament i sense haver-se de desplaçar a Barcelona aquelles qüestions que són competència de la Generalitat.
 • Fem processos participatius de la ciutadania, del teixit social i del teixit econòmic en la definició de plans i projectes estratègics municipals, garantint que les decisions consensuades en el marc d’aquests processos siguin políticament vinculants. Per exemple, proposem la participació ciutadana real i políticament vinculant en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM), del Pla de Mobilitat, del Pla d’Equipaments, o del Pla d’Inclusió Social, entre d’altres plans i programes.
 • Dotem l’Ajuntament d’una plataforma digital que fomenti realment la transparència total i la participació ciutadana real en relació a la gestió municipal, incidint en aspectes com els següents:

a) Afegir tota la informació, el més detallada possible, sobre els pressupostos i les despeses generades des de l’Ajuntament (la informació que actualment es penja al web és molt escassa, poc detallada i no existeix la possibilitat de poder ampliar les informacions de cada partida generada).

b) Permetre l’accés lliure, simple i gratuït a qualsevol informació, dades i documentació generada en projectes subvencionats amb diners públics, sempre respectant la privacitat i la protecció de les dades de caràcter personal. Cal que tot el coneixement que es generi gràcies a fons públics sigui obert i per a tothom.

Organització municipal

 • Apostem pel procés de consolidació de la plantilla municipal.
 • Impulsem la millora i la capacitació de la plantilla de l’Ajuntament, per tal d’aconseguir una administració més eficient i evitar la duplicitat de funcions amb serveis prestats per empreses externes. És per això que proposem la realització d’una auditoria de personal que s’aplicaria a la plantilla de l’Ajuntament i als seus òrgans descentralitzats, i l’execució d’un pla d’impuls de l’administració local, amb la finalitat de:

1) conèixer la configuració i la distribució actual de la plantilla municipal: categories, funcions, organització en àrees i serveis, espais de treball, necessitats de capacitació i formació, etc.;

2) detectar les necessitats de reorganització interna del personal municipal en funció de les directrius d’organització municipal que s’estableixen en aquest pla de treball;

3) promoure la capacitació de la plantilla municipal per a l’adaptació constant a les noves necessitats i per assumir nous serveis i reptes, afavorint la formació contínua i el reciclatge professional si s’escau;

4) establir un procés de promoció interna, plenament objectiu i públic, per a la selecció d’aquells personal municipal que s’hagi de fer càrrec de la direcció/coordinació de les àrees i serveis municipals, garantint que s’acabin escollint les persones amb més capacitats i mèrits professionals i que, en cap cas, aquests càrrecs siguin permanents, sinó que estiguin sotmesos a revisions periòdiques que permetin la necessària rotació interna;

5) dimensionar i optimitzar les plantilles dels organismes descentralitzats (IMPES, PROURSA, Finca Font del Ferro, …) per tal de millorar els serveis que presten.

 • Garantim l’adaptació i la capacitació contínua de l’organització municipal i la seva plantilla per fer front a les necessitats de col·lectius de risc, com les dones, les persones migrades, el col·lectiu LGTBI, la gent gran, les persones amb discapacitat, etc.
 • Apostem per la remunicipalització d’una part substancial dels serveis que gestiona l’Ajuntament, atès que creiem que es poden racionalitzar moltes despeses actualment desbocades en dependre de serveis externs, i que a la vegada es poden prestar millors serveis, de major qualitat i de més proximitat a la ciutadania. Amb el valor afegir que aquesta estratègia d’actuació podria servir per reimpulsar l’organització interna de l’Ajuntament. En aquest sentit, proposem estudiar, i si és possible executar, la remunicipalització de certs serveis, com per exemple la jardineria, la neteja viària, la neteja d’edificis municipals, la recollida de residus, la recollida de mobles i trastos vells, la deixalleria, la gestió de les zones d’estacionament de pagament o els serveis d’informàtica (actualment el manteniment de les aplicacions de l’Ajuntament les duu a terme la multinacional T-Systems), entre d’altres, així com la realització d’estudis i informes.
 • Promovem la formació i renovació de la cultura de treball municipal, per tal de facilitar el disseny i implementació de polítiques més participatives, atentes a la diversitat de persones que habiten la ciutat i a les diferents condicions, situacions i necessitats que comporten: diversitat de gènere, d’edat, funcional, d’origen, etc.

Estructura política

 • Reduïm de forma substancial les retribucions actuals de tots els càrrecs electes de l’Ajuntament, d’acord amb la següent proposta:

Les regidories proposades per l’AUP són, segons àrea:

Territori Servei a les Persones Serveis Centrals
 1. Urbanisme i mobilitat

 

 1. Medi ambient (que també assumiria Sanitat)

 

 1. Seguretat Ciutadana, Indústria i Comerç

 

 1. Sanitat (juntament amb Medi ambient)

 

 1. Educació i Joventut

 

 1. Cultura i Esports

 

 1. Serveis socials, Gent gran i Cooperació Internacional
 2. Hisenda
 
 1. Gestió Interna i Comunicació

 

 1. Recursos Humans

 

Càrrec Retribució/Aportació actual Retribució/Aportació proposada per l’AUP Número de persones amb el càrrec (una aproximació segons els pactes de Govern que es donin, etc).
Alcalde/ssa 55.000€ 55.000€ 1
Regidors amb dedicació exclusiva 50.400€ 40.000€ 3 (Territori, Servei a les Persones i Serveis Centrals)
Regidor/a amb dedicació parcial 32.000€ 27.000€a 6b (+3 assumides pels tres tinents d’Alcalde)
Portaveu de grup Municipal 32.000€ 15.000€(o 18.000€)c 6d
Regidor/a sense dedicació 15.000€ 15.000€ 9
       
Aportació Grup Municipal (GM)      
Base 1425€ 1425€  
Per regidor 475€ 475€  
       
Assessor GM 15.000€ No n’hi hae  

aS’ha posat 27.000€ com a màxim però dependrà de les hores que faci la persona finalment, ja que jornada parcial pot voler dir mitja jornada o 6h/dia, etc.

bLes regidories proposades s’especifiquen a sobre, agrupades segons tres àrees dirigides pels Tinents d’Alcalde.

cEn el cas d’obtenir un sol regidor, la retribució passaria a ser de 18.000€, doncs s’entén que una persona assumiria tota la feina institucional.

dAixò és en base al número de grups polítics que hi ha actualment a l’Ajuntament.

eSi durant un període concret i per una feina molt concreta els regidors necessitessin ajuda, es podria considerar cobrir la despesa amb part dels sous dels regidors, però no amb els diners que té l’Ajuntament destinats per a assessors de grup municipal ni amb els diners del propi grup municipal.

 

 • Eliminem la possibilitat de contractar càrrecs de confiança a l’Ajuntament. Si calen persones per coordinar l’acció municipal o per integrar una direcció col·legiada de l’Ajuntament, primer que s’aprofitin els recursos humans que ja té l’Ajuntament, promocionant mitjançant processos oberts aquelles persones més capacitades. No volem càrrecs de partits que facin de comissaris polítics a l’Ajuntament.
 • Eliminem la possibilitat de contractar assessors/es per als grups municipals. La figura de l’assessor/a de grup municipal és anàloga a la figura de càrrec de confiança, amb la diferència que l’assessor/a treballa només per al grup municipal. Però també el paga l’Ajuntament amb recursos públics. Cal destacar que ACR ha renunciat sempre a tenir un assessor/a grup municipal, estalviant aquesta despesa a l’Ajuntament, i ha estat l’únic grup municipal que ho ha fet. Amb tot, i en el supòsit que un grup municipal desitgés tenir un/a assessor/a, el grup municipal en qüestió, i no l’Ajuntament, hauria d’assumir les despeses d’aquesta persona, ja sigui a partir de les aportacions que ja reben els grups municipals o ja sigui a partir dels recursos del partit polític al que pertany el grup municipal.
 • Reduïm l’assignació dels grups municipals, en un import mínim del 25% respecte a l’import acordat en el mandat 2011-2015. Cal dir que ACR, des de la seva entrada a l’Ajuntament el 2003, sempre s’ha reduït l’assignació que li pertocaria en un percentatge mínim del 25%, arribant en algun moment al 40%. Aquesta decisió ha significat una reducció de despesa gens menyspreable per l’Ajuntament.
 • Exigim als grups municipals de l’Ajuntament a què justifiquin de forma pública en què es gasten les assignacions dels grups municipals. Tal i com s’exigeix a qualsevol entitat de la ciutat que rep una subvenció municipal, i tal i com es preceptiu d’acord amb el marc legal vigent, cal que els grups municipals també justifiquin el destí dels recursos públics que els hi atorga l’Ajuntament, i que facin públiques durant els quatre anys del mandat les dades del seu balanç econòmic. Cal tenir en compte que només ACR ha fet públic cada any el destí de la seva assignació com a grup municipal, des de la seva entrada a l’Ajuntament el 2003 fins a l’exercici 2014. Per garantir el compliment d’aquest punt i assolir la màxima transparència i informació ciutadana al respecte, es proposa que els grups municipals, a banda de donar comptes internament a l’Ajuntament, tinguin l’obligació de fer públics els seus balanços econòmics a través dels següents procediments, sens perjudici d’aquells que els grups també estimin oportuns:
 1. Presentació dels comptes al Ple de l’Ajuntament, durant la primera sessió de cada any natural.
 2. Presentació dels comptes a la Sindicatura de Greuges Municipal.
 3. Publicació dels comptes a través de la pàgina web municipal.

Pressupostos i fiscalitat municipal

 • Reestructurem a fons el pressupost municipal en funció de les següents prioritats:
 1. reducció dràstica d’aquelles partides de despesa vinculades amb l’estructura política de l’Ajuntament: càrrecs electes (de govern i d’oposició), grups municipals, càrrecs de confiança, directors/es d’elecció per part del plenari i assessors/es de grups municipals;
 2. reducció dràstica d’aquelles partides de despesa relatives a la representació dels càrrecs electes i a la propaganda interessada de caràcter institucional. Aquesta reducció no ha d’afectar, en tot cas, a la necessària difusió d’aspectes municipals d’interès per a la ciutadania, com ara processos participatius, pressupostos municipals, bonificacions i exempcions en la fiscalitat municipal, serveis públics (escoles bressol, Escola de Música, Escola d’Art, Biblioteca, …), agenda cultural, etc.;
 3. reducció dràstica de les partides destinades a l’encàrrec d’estudis, projectes externs i consultoria diversa, que es poden assumir en gran part des dels mateixos departaments municipals;
 4. reducció de les partides destinades a consums d’aigua, energia i materials, amb una major racionalització del funcionament intern d’equipaments i instal·lacions municipals;
 5. revisió dels contractes dels principals serveis externalitzats (recollida de residus, neteja viària, manteniment de l’arbrat viari i de parcs i jardins, etc.), reduint les partides de despesa que es vinculen a aquests contractes com a conseqüència d’una optimització a fons dels serveis i fins i tot de la progressiva remunicipalització en determinats casos.
 6. revisió dels convenis amb entitats, per racionalitzar determinades despeses que són excessives i de difícil justificació (cas per exemple del conveni del Casino), i optimitzar així els recursos públics que es destinen al teixit associatiu de la ciutat.  
 7. increment de les partides de despesa adreçades a la millora de les condicions socials i humanes de les persones més necessitades de la població de Rubí;
 8. increment substancial dels ingressos derivats de la gestió dels residus municipals, ara per ara molt escassos tenint en compte que la recollida selectiva no arriba al 30% del total de deixalles generades a Rubí. Aquest increment estaria vinculat a un canvi radical en el model de gestió dels residus municipals, que maximitzi la recollida selectiva i per tant les aportacions econòmiques externes a les que tenim dret, com ara la del retorn del cànon per la recollida i tractament de la fracció orgànica, les dels convenis d’ECOEMBES i d’ECOVIDRIO entre d’altres sistemes integrats de gestió, o les de la venta directa de materials reciclables.
 9. cerca de noves fonts d’ingressos, com podrien ser, per exemple, els que es derivarien de l’establiment de taxes a les companyies de distribució elèctrica d’acord amb el que va fixar a la Declaració de Rubí.
 • Incidim en la reducció del deute de l’Ajuntament a través de l’ampliació i de la fiscalització exhaustiva del Pla de Racionalització i Eficiència Municipal vigent, sense que això condicioni, en qualsevol cas, la cobertura de les necessitats de la ciutat i de la ciutadania. La fita seria generar, amb el temps, estalvi suficient per poder fer noves inversions d’interès públic sense haver-se d’endeutar amb els bancs tot demanant nous crèdit, així com reduir de forma progressiva l’elevada pressió fiscal actual.
 • Revisem a fons i ampliem els plans econòmics locals de xoc contra la crisis, integrant les següents prioritats:
 1. mesures que tinguin un impacte de tipus estructural;
 2. mesures que fomentin el canvi de model econòmic i productiu (formació, ajudes a la petita i mitjana empresa, foment de cooperatives i microempreses, etc.);
 3. mesures que contribueixin a pal·liar l’exclusió social, consensuades amb les entitats socials locals.
 • Reivindiquem davant de les administracions superiors un nou model de finançament per als Ajuntaments, que permeti prestar els serveis amb garanties i evitar anar augmentant la pressió fiscal als ciutadans.
 • Revisem taxes municipals com la de l’aigua o les escombraries segons criteris socials i ambientals, incloent la possibilitat de bonificacions i apostant per una fiscalitat progressiva.
 • Estudiem a fons l’anul·lació del conveni de gestió i recaptació de taxes i impostos municipals signat amb la Diputació de Barcelona. Creiem que és absolutament necessari que l’Ajuntament torni a assumir la gestió i la recaptació dels impostos i de les taxes municipals, atès que es podria generar un estalvi anual d’1.300.000 €. Només es cediria a la Diputació la recaptació executiva.