Fa un any el ple va aprovar una moció per abordar la problemàtica d’ocupació de finques rurals i la propagació de barraques i horts alegals al terme municipal de Rubí. L’AUP explica que la manca de concreció en les respostes fetes per l’equip de govern quan s’ha preguntat sobre el tema han posat de manifest que aquest no ha fet res. És per això que l’AUP presenta una nova moció amb l’objectiu de concretar un espai de treball tècnic que estableixi els objectius, un pla de treball i un calendari d’execució. A més, proposen que un o una responsable de l’equip tècnic informi mensualment, a través de la comissió informativa d’Alcaldia, de la feina feta i dels objectius assolits.
 .
Concretament, l’AUP proposa la creació d’una Comissió de Treball tècnica que abordi la problemàtica i que tingui per objectiu complir els acords de la moció aprovada el març de 2017 i la moció que aquest mes presenta l’AUP. Aquesta comissió estaria formada per tècnics de diversos serveis de l’Ajuntament de Rubí: socials, urbanisme, medi ambient i PROURSA (habitatge), i d’altres si es creu convenient. I hauria de començar a treballar després de l’estiu. A més, l’AUP proposa que els pressupostos del 2019 contemplin una partida que permeti a aquesta Comissió treballar amb els recursos humans i econòmics necessaris per a dur a terme les diverses accions que calguin per resoldre aquesta qüestió.
 . 
La formació entén que resoldre aquesta situació irregular i inapropiada, tant des del punt de vista de la gestió del territori municipal com des del punt de vista de l’habitatge digne i social, hauria de ser una prioritat al municipi.
Imatge: arxiu Diari de Rubí